گزارشی از برگزاری مراسم سالگرد در گذشت ماموستا عزالدین حسینی

جمعی از افراد و شخصیت های ایرانی در این مراسم شرکت داشته و در برگزاری شایسته آن اقدام کرده بودند. در این مراسم که توسط خانم سهیلا اداره می شد، سخنرانی هایی از سوی برخی شخصیت های حاضر انجام شد. آقای احمد اسکندری، رئیس دفتر شیخ عزالدین که در تمام سال های مبارزه و در شرایط حاد سیاسی، رابطه او را با احزاب کردی و ایرانی تامین می کرد، آقای یوسف اردلان، آقای ناصر پاکدامن، آقای عزیز ماملی و تعدادی دیگر سخن گفتند و از ماموستا یاد کردند.

ماموستا عزالدین حسینی، برای بسیار از ایرانیان از چهره های موثرو بیادمانی در مبارزات آزادی خواهانه و  حق طلبانه ملیت کرد و ملت ایران می باشد. بودند کسانی که در این جلسه حضور نداشتند، و از ماموستا به نیکی یاد کردند و یاد او را گرامی داشتند و خبر برگزاری مراسم را می جستند. ناصر قاضی زاده، پرتره شیخ عزالدین حسینی را تهیه کرده و آن را از طرف خود و تمامی رفقایش که در مراسم حاضر بودند و یا  نبودند،  به خاطره تابناک شیخ عزالدین حسینی تقدیم کرد.

افزودن نظر جدید