اعتراض دگر بارە ما بە سرکوب مطبوعات و روزنامە نگاران

امروز ما بار دیگر اینجا گرد آمده ایم تا به ماشین مرگ جمهوری اسلامی نه بگوییم. با صدای بلند اعلام کنیم با اعدام مخالفیم و تایید حکم اعدام سه شهروند ایرانی را به اتهام های واهی، همراه با دستگیری های گسترده در این روزها، بخشی از سیاست وحشت آفرینی رژیم می دانیم و به آن اعتراض می کنیم. آمده ایم تا از نهادهای رسمی و غیر رسمی، و به ویژه افکار عمومی جهان بخواهیم تا اعدام در ایران و به ویژه اعدام زندانیان سیاسی را محکوم کنند و هرگونه که می توانند برای نجات جان محکومین به اعدام بکوشند. حضور ما در اینجا طبیعی است. هر جا که اعتراضی به نقض حقوق بشر، نقض آزادی مطبوعات و سرکوب و پیگرد روزنامه نگاران باشد ما حضور داریم. ما همواره در کنار آزادیخواهان ایران و همە کسانی کە از آزادی مطبوعات و روزنامه نگاران دفاع می کنند قرار داشته و خواهیم داشت. ما سرمای چند درجه زیر صفر نروژ را به چیزی نمیگیریم و گرد هم میآییم تا اعتراض خود را هرچه بلندتر فریاد بزنیم؛ برای نه گفتن به سرمای مرگ و سکوت گورستانی که میخواهند بر میهنمان حاکم کنند. نه به اعدام، نه به حکم اعدام سعید ملکپور، زانیار مرادی و لقمان مرادی. این احکام را محکوم میکنیم. ما خواهان لغو اعدام در ایران هستیم و بر این باوریم که باید هرچه زودتر دفتر این مجازات غیرانسانی برای همیشه در کشورمان بسته شود. هرلحظه ممکن است کینه جلادان حاکم بر ایران به حیات زانیار مرادی، سعید ملک پور و لقمان مرادی پایان دهد و گل زندگیشان را در اوج جوانی پرپر کند. ما خواهان لغو فوری حکم اعدام آنها هستیم. این رژیم از نظر شیوه های وحشیانه مجازات، نظیر سنگسارو مجازاتهای ضد انسانی دیگری که بە صورت قانونی و غیر قانونی مرتکب می گردد و همچنین از لحاظ شمار اعدام شدگان نا بالغ نیز، نمونه منحصر به فردِ شقاوت و آدمکشی، در دنیای معاصر است. دستگیری روزنامه نگاران، پژوهشگران اجتماعی، فعالان کارگری و کوشندگان سیاسی منتقد و مخالف رژیم حاکم نشانگر تداوم و گسترش نقض سازمان یافته و مستمر موازین حقوق بشری توسط دست اندرکاران حکومت است. خطر اجرای حکم اعدام قریب الوقوع سعید ملک پور، وحید اصغری، جواد لاری، عبدالرضا قنبری، زانیار و لقمان مرادی بسیار نگران کننده است. همچنین صدور حکم اعدام برای امیر میرزا حکمتی تبعه ایرانی-آمریکایی متهم به جاسوسی نیز با توجه به شرایط خاص سیاسی کشور بر نگرانی ها می افزاید در خاتمه ما هواداران سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت) در نروژ, ضمن تکرار مخالفت خویش با مجازات اعدام ، صدور احکام اعدام برای سعید ملک پور، وحید اصغری، جواد لاری، عبدالرضا قنبری، زانیار و لقمان مرادی را محکوم می کنیم ، آنرا نقض حقوق پايه اي بشر كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر هم به ثبت رسيده, مي دانیم. بهمین دلیل خواهان لغو این احکام ظالمانە و رعایت میثاق های حقوق بشر در مورد تمام شهر وندان در هر حال و شرایط هستیم نبايد گذاشت كه جان هاي جوانان ما اينگونه در جهت تامین منافع نا مشروع و غیر انسانی حكام ايران فدا شوند.

افزودن نظر جدید