دعوت به گرد هم آئی در برلین !

رژیم جمهوری اسلامی بار دیگر نمایش انتخاباتی براه انداخته است. حاکمان جمهوری اسلامی در بیش از 3 دهه حیات خود، با برگذاری انتخابات غیر دمکراتیک و مهندسی شده، حق مسلم مردم برای تعیین سرنوشتشان را زیرپا گذاشته اند. این انتخابات با کنار نهادن اصلاح طلبان حکومتی از دایره قدرت، بیش از پیش با یک انتخابات آزاد و رقابتی فاصله گرفته است. بعلاوه، انتخابات درشرایطی بر گذار میشود که جنبش های اجتماعی ــ سیاسی زیرشدیدترین فشارها قراردارند، زندانها از معترضین به نظام پرشده، سخنگویان جنبش سبز ( آقایان موسوی، کروبی و خانم رهنورد) در حصر خانگی بسرمی برند، فشارهای اقتصادی برمردم( به دلیل بی تدبیری اقتصادی دولت وتحریم ها )افزایش پیدا کرده و برخطر جنگ از جمله به دلیل سیاست های نادرست اتمی و بین المللی رژیم افزوده شده است . از یک سو،رژیم برای شرکت هرچه بیشتر مردم درانتخابات تلاش می کند و از سوی دیگر دایره تحریم این انتخابات هرچه وسیعتر شده است. این بار تنها جناح های اصلی باقی مانده در نظام هستند که از شرکت در انتخابات حمایت می کنند. درمقابل همگرائی وسیعی برای عدم شرکت، افشای انتخابات فرمایشی و تحریم آن بوجود آمده است. این همگرائی را باید به فال نیک گرفت و از فرصت بدست آمده برای همکاری های هرچه گسترده تر، برای برگذاری انتخابات آزاد و تغییر قانون اساسی بهره گرفت. ما از همه ایرانیان آزاده،ونیز احزاب و تشکل های سیاسی برلین دعوت می کنیم تا دراعتراض به برگذاری این انتخابات فرمایشی که توهین به شعورمردم کشورمان است، و برای نشان دادن همکاری و هم آهنگی بین تمامی نیروهای دمکرات وآزادیخواه دراین گرد هم آئی شرکت کنند. محل گرد هم آئی ــ مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در برلین: Podbielskiallee 67 , 14195 Berlin زمان ــ جمعه 2 مارس 2012 ساعت 14 جمعیت پشتیبانی از جنبش دمکراسی خواهی مردم ایران ــ برلین

افزودن نظر جدید