جلسه پالتاکی مشترک به مناسبت ۸ مارس روز جهانی زن

جلسه پالتاکی مشترک به مناسبت ۸ مارس روز جهانی زن

موضوع: جنبش زنان پس از خرداد ۸۸

زمان: ۱۱ مارس ۲۰۱۲، ساعت ۱۹

برگزار کنندگان:

اتحاد جمهوریخواهان ایران

سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

کميته هماهنگی ارتباطات شورای موقت سوسیالیستهای چپ ایران

شورای هماهنگی جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک ایران

بخش: 

افزودن نظر جدید