گفتگو با بهروز خلیق و صادق کار

پيرامون

وضعيت طبقه کارگر ايران و نقش آن در تحولات سياسی و اجتماعی کشور

در اتاق پالتاکی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

روز سه شنبه اول ماه مه ٢٠١٢ ( ارديبهشت ۱۳۹۱) ساعت ۰۰.۸ تا ۰۰.۱۱شب به وقت اروپای مرکزی

آدرس اتاق:

Paltalk Rooms - Chat Rooms - Middle East - Iran

افزودن نظر جدید