بخوان به نام ایران

"بخوان به نام ايران" عنوان کتابی است که در آن پرستو فروهر، زندگی پدر و مادر خود، داريوش و پروانه فروهر را روايت می کند. پرستو می گويد: "بيش از سه سال از آغاز نوشتن می گذرد، و از آن هنگام اين روايت بیوقفه همراه من آمده است. روزها و شبهايم را با طنين جملهها، سکوتها، خندهها، فريادها و گلايههايش انباشته است، در کلنجار با وسواسها و ترديدهايم باليده است تا به امروز که کتابی شده است با ۳۹۵ صفحه آمادۀ خوانده شدن".   "بخوان به نام ايران" زمان: جمعه يازدهم ماه مه ۲۰۱۲ ساعت ۱۹ مکان: کانون پناهندگان سياسی ايرانی- برلن ورودی ۳ يورو

افزودن نظر جدید