ایران در سومین سالگرد جنبش سبز

 

 

سخنرانی مسعود بهنود و رضا علیجانی در برلین برنامه سخنرانی و پرسش و پاسخ شنبه 9 یونی ساعت 19 در محل شهرداری تیرگارتن برلین آدرس: Mathilde-Jacob-Platz 1, 10551 Berlin Nähe U Bahnhof Turmstr

 

 

افزودن نظر جدید