درخواست از دوستان سازمان!

سازمان فدائیان خلق ایران “اکثریت”

برای هر حزب و سازمان سیاسی اسناد تاریخی آن، جزو ثروت هایش به حساب می آید.  سازمان با درک اهمیت اسناد تاریخی آن، به عنوان منبعی برای شناخت حیات جاری و نیز گنجینه ای از گذشته آن ، با وقوف به لزوم ساماندهی به این اسناد، نگهداری از آنها و فراهم آوردن امکان دسترسی پژوهشگران و علاقه مندان به آن ها، پس از کنگره هشتم بر این تصمیم شد که در این راستا اقدام کند. اقدام شورای مرکزی منتخب کنگره هشتم دایر بر انتخاب کمیسیونی، که عهده دار جمع آوری اسناد درونی و ثبت آنها بود، نخستین گام عملی در اجرای این امر مهم بود.

کمیسیون منتخب طی چندین ماه پیگیری موفق گردید بخش قابل ملاحظه از اسناد درون سازمانی ـ از مهاجرت تا مقطع کنگره اول ـ  را جمع آوری کند. اسناد گرد آوری شده بدلیل جابجائی های صورت گرفته و شرایط نگهداری غیر استاندار، در حال نابودی قرار داشت. کمیسیون در اولین گام اسناد را اسکن کرد و دسته بندی اولیه را به سرانجام رسانید.

کنگره دوازدهم سازمان قراری را از تصویب گذراند که به موجب آن بخش عمده اسناد درونی سازمان که دارای بار تاریخی اند، به مناسبت چهلمین سال حیات جنبش فدائی به تدریج انتشار یابد. شورای مرکزی منتخب کنگره دوازدهم و هیئت سیاسی ـ اجرائی آن، در اجرای این تصمیم، کمیسیونی را انتخاب کرده و مسئولیت وارسی اسناد موجود، دسته بندی و آماده کردن آنها برای انتشار را به آن سپرد.

در این راستا، سری نخست اسناد انتشار بیرونی یافت که مورد استقبال علاقمندان قرار گرفت. سری دوم اسناد آماده انتشار است که پس از بازبینی نهایی، بزودی منتشر خواهد شد.

کمیسیون در جریان دسته بندی و بررسی اسناد متوجه گسستهائی در آنها گردید. برای کمیسیون مشخص شد که هنوز بخشی از اسناد را در اختیار ندارد.

اسناد سازمان در اساس جزئی از گنجینه تاریخی مردم اند و متعلق به شخص نیست. به همین خاطر هم کمیسیونی که جنبه حقوقی دارد، تشکیل شده و اسناد در اختیار آن قرار گرفته اند.

کمیسیون از دوستان و رفقایی که اسنادی از سازمان را در اختیار دارند، درخواست می کند که آنها را در اختیار سازمان بگذارند تا با تکمیل اسناد موجود و پس از بررسی و دسته بندی آنها، در اختیار علاقه مندان قرار گیرند.

کمیسیون از ارائه نظرات و پیشنهادهای علاقه مندان استقبال می کند. برای تماس با کمیسیون لطفاً با آدرس ایمیل asnaddarooni@gmail.com مکاتبه کنید.

کمیسیون تدارک انتشار اسناد درونی

سازمان فدائیان خلق ایران “اکثریت”

۵ مرداد ۱٣۹۱ -  ۲۶ ژوئیه ۲۰۱۲

 

افزودن نظر جدید