یاد یاران یاد باد

سخنرانان: عفت ماهباز، حسن روحانی، مصطفی مدنی، علی پورنقوی، يوليا مولر (از رهبری حزب چپ آلمان) 

 Berlin, Rathaus Tiergarten
Freitag, den 31. August 2012
ab 19 Uhr

Mathilde-Jacob-Platz 1
10551 Berlin
Nähe U9-Bahnhof: Turmstr.

 

 

افزودن نظر جدید