نامە خطاب بە سازمانهای مدافع حقوق بشر

سازمانهای مدافع حقوق بشر در سراسر جهان!

مدافعان و فعالین حقوق بشر!

بدون تردید همه شما در جریان پایمالکردن حقوق بشر از سوی رژیم جمهوری اسلامی ایران هستید. این رژیم از شروع حاکمیتش تاکنون از طرق مختلف و بصورتی دژخیمانه از سرکوب مبارزات ملیتها و اقلیتهای ملی و دینی درایران دریغ نورزیده است. بویژه ماهیت این رژیم علیه خلق کرد در طول سه دهه‌ی گذشته و سرکوب مبارزات حق طلبانه‌اشان برای همه هویدا است. اکنون بار دیگر حاکمیت جمهوری اسلامی میخواهد با اعدام جوانان مبارز کورد، جنبش آزادی و دمکراسی خواهی در ایران را سرکوب و مردم ایران را وحشت زده‌ کند.

بدین‌جهت دادگاه به اصطلاح اسلامی رژیم در حال تدارک و اجرای احکام اعدام صادره علیه فعالین سیاسی و مدنی کورد در زندانهای خوفناک رژیم است. قابل ذکر است که در بیدادگاههای جمهوری اسلامی، فعالین سیاسی و مدنی کورد بدلیل وجود تبعیض آشکار، به اشد مجازات محکوم میگردنند. حاکمیت اسلامی ایران باری دیگر میخواهد مجموعه‌ای از جوانان کورد را اعدام کند. بنا به اطلاعاتی که بدست ما رسیده آقای منصور آروند، اهل مهاباد که در تاریخ ١٢ جولای ٢٠١١ دستگیر شده‌است، اکنون در زندان اورمیه و به قرنطینه منتقل شده‌اند. شهروند کورد منصور آروند متاهل و دارای دو فرزند چهار و هشت ساله است که در انتظار بازگشت پدرشان و آغوش بازش هستند.

متاسفانه رژیم ازبراه انداختن  تراژدی انسانی هیچ ابائی ندارد و می خواهد با اعدام منصور آروند و دیگر جوانان کرد ترس و وحشت در میان ایرانیان افکند و بدین ترتیب چند صباحی آسوده خاطر شود. به همین خاطر از تمامی سازمانها، نهادها و مدافعین و کنشگران حقوق بشری، سیاسی، مدنی و روزنامه‌نگاران در هر جای جهان که هستند می خواهیم که برای زنده ماندن منصور آروند اقدام نموده و جامعه جهانی و سازمانها و نهادهای مربوطه را مطلع و خواهان رسیدگی به این امر از سوی آنان گردند.

به امید زنده ماندن منصور آروند و آزادی تمامی زندانیان سیاسی و مدنی در ایران

با احترام فراوان

مصطفی شلماشی

مسئول کمیته خارج از کشور حزب دمکرات کردستان

 

افزودن نظر جدید