اسناد درونی سازمان بخش دوم

 

 

1- استفاده از این اسناد در/توسط رسانه های دیگر با ذکر منبع مجاز است.

۲- آدرس ایمیل ”کمیسیون تدارک …” برای تماس: asnaddarooni@gmail.com