فراخوان برای مشارکت در روند شکل‏ دهی تشکل بزرگ چپ

 درآمد

چپ ايران، جريان تاريخی و ريشه  داری است که همواره برای غلبه بر عقب ماندگی تاريخی کشور و طرد استبداد و برای پيشرفت، آزادی، عدالت اجتماعی و سوسياليسم مبارزه کرده است. با وجود مبارزات پيگير، فداکاری‌ها و جانبازی‌های عظیم، نيروهای چپ به دلايل مختلف از جمله پيروی از سيستم فکری مسلط بر جنبش کمونيستی و به جهت پراکندگی، قادر نشده است در تحولات سياسی کشور و دفاع از منافع و مطالبات کارگران و مزدبگيران کشور نقش برجسته ايفاء کند.

امروز وجود تشکل بزرگ چپ برای دفاع از آزادی، دمکراسی، عدالت اجتماعی و سوسياليسم و حمايت از منافع و مطالبات کارگران و مزدبگيران کشور به يک امر ضرور تبديل شده است. چپ پراکنده نمی تواند به اين ضرورت پاسخ گويد. ما نيازمند چپی هستيم که امر آزادی و عدالت اجتماعی را به هم پيوند دهد، از حقوق بشر دفاع کند و اين باور را اشاعه دهد که سوسياليسم بدون دمکراسی شدنی نيست.

سه جريان چپ ـ سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران، سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) و شورای موقت سوسياليست‏های چپ ايران ـ به سهم خود برای پاسخ به اين ضرورت، حدود چهار سال است که وارد روند گفتگو و همکاری شده اند تا گام  نخستين را برای "شکل دهی چپ بزرگ" بردارند و زمينه را برای مشارکت هرچه وسيعتر سازمان ها و فعالين چپ برای برداشتن گام های بعدی آماده سازند.

در اين روند:

١. جلسات متعدد با شرکت هيئت های نمايندگی سه سازمان برای دستيابی به پروژه مشترک، تدوين "خطوط مشترک" و "فراخوان برای مشارکت در روند شکل‏ دهی تشکل بزرگ چپ"برگزار گرديد.

٢. برنامه همکاری های سياسی و نشست های مشترک پيش برده شد.

٣. کنفرانس مشترک با عنوان "ضرورت شکل  دهی تشکل بزرگ چپ" برای آشنائی فعالين سياسی با اين پروژه برگزار گرديد.

گرچه روند گفتگو و همکاری به دراز کشيد و با مشکلاتی چند روبرو گرديد، اما سرانجام تلاش های سه جريان به ثمر نشست و "فراخوان" تدوين و به تصويب ارگان های مسئول هر سه جريان رسيد و برای انتشار آماده گرديد.

اينک با انتشار "فراخوان"، پروژه شکل‏ دهی تشکل بزرگ چپ وارد مرحله جديدی شده، از محدوه سه جريان بيرون آمده و به حيطه وسيعتری گام می گذارد. برای فراهم آوردن امکان مراجعه و مشارکت سازمان‏ها، احزاب و فعالين چپ، آدرس ايميل برای تماس در نظر گرفته شده و سايت "وحدت چپ" برای مشارکت و پيشبرد بحث ها طراحی گرديده است.  

خواست ما اين است که سازمان ها، احزاب، فعالين چپ در داخل و خارج از کشور و نسل جديد چپ به اين فراخوان پاسخ مثبت دهند، در ترسيم نقشه راه برای شکل دهی تشکل بزرگ چپ و در پيشبرد بحث های نظری، برنامه ای، اساسنامه ای و تدوين اسناد، فعالانه مشارکت ورزند تا آرزوی ديرينه وحدت چپ جامعه عمل پوشد.

فراخوان برای مشارکت در روند شکل‏دهی تشکل بزرگ چپ

ما سه جريان چپ ـ سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران، سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) و شورای موقت سوسياليست‏های چپ ايران ـ بخشی از نيروی گسترده چپ ايران هستيم. ما با درک ضرورت‏های جامعه و برای غلبه بر پراکندگی چپ، تصميم گرفتيم که در جهت فراهم ساختن زمينه‌های لازم برای شكل‏دهی به يك تشكل بزرگ چپ با هم وارد گفتگو شويم.

خطوط مشترک

خطوط مشترک زير زمينه ‏ساز گفتگوی سه جريان می‏باشد:

۱. گسست از سيستم فکری و عملکردی " سوسياليسم واقعا موجود" که طی چند دهه در شوروی و تعدادی از کشورها حاکم بود و اساس فکری مسلط در جنبش کمونيستی را تشکيل می‏داد.

۲. ما به آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و سوسياليسم باورمنديم و برای تحقق آن ها در ايران مبارزه می کنيم. از نظر ما آزادی با عدالت اجتماعی و سوسياليسم با دمکراسی پيوند عميقی دارند. ما مدافع‌ حقوق‌ بشر هستيم‌ و عليه هر گونه‌ ستم‌ و تبعيض ملى‌، طبقاتى‌، جنسى‌، نژادى‌، مذهبى‌ و عقيدتى‌ مبارزه‌ مى‌کنيم.    

۳. اعتقاد بر اينکه جمهوری اسلامی مانع اصلی آزادی، دموکراسی، پيشرفت و عدالت اجتماعی است. از اين‏رو هدف برنامه‏ای ما رفع اين مانع از طريق مبارزه مسالمت‏آميز به دست مردم و از طريق گسترش جنبش همگانی و استقرار یک جمهوری دمکراتيک مبتنی بر جدايی دولت و دين در ايران است.

خطوط راهنما

در اين حرکت خطوط زير راهنمای سه جريان می‏باشد:

۱. ما برآنيم که برای شکل‏گيری تشکل بزرگ چپ، لازم است که سازمان‏ها و احزاب و بيشترين فعالين چپ که در سازمان‏های سياسی متشکل نيستند، در اين روند مشارکت جويند.  

۲. شکل گيری چنين تشکلی از يک‏سو نيازمند تبيين پايه های نظری، برنامه ای و تشکيلاتی است و از سوی ديگر پيشبرد بحث، گفتگو و همکاری نزديک.

۳. ما در گفتگوی مشترک به اين دريافت رسيديم که سه جريان نبايد تنها در محدوده‌ خود وارد بحث‏های نظری، برنامه ‏ای و اساسنامه‏ ای شده و اسناد ضرور در اين زمينه را تدوين نمايند و بعد از ديگران بخواهند که به اين روند بپيوندند. به باور ما اين امر لازم است با مشارکت سازمان‏ها و فعالين چپ که می‏خواهند در اين روند مشارکت ورزند، به طور مشترک پی گرفته شود. لذا سه جريان تا کنون وارد اين روند نشده‏ اند.

۴. سه جريان متعهد می‏شوندکه همراه با جريان‏ها و فعالين چپ که به اين حرکت می‏پيوندند، روند گفتگو پيرامون شکل‏ دهی تشکل بزرگ چپ را پيش ببرند.

۵. وارد شدن به روند بحث و گفتگو و تدوين اسناد، لزوما به معنی تصميم‏گيری قطعی از همان ابتدا در مورد امر وحدت نيست، اما به معنی تعهد به مشارکت در اين روند است. بعد از اتمام اين روند، فعالين چپ و سازمان‏ها با توجه به حاصل کار جمعی، خود در مورد وحدت و شرکت در سازمان واحد تصميم خواهند گرفت.

همرزمان چپ و مبارزان راه سوسياليسم!

ما، شما احزاب، سازمان‏ها و فعالين چپ را فرا می‏خوانيم که  تصمیم برای شکل‏ دهی تشکل بزرگ چپ دمکرات و سوسياليست را تصمیم خود بدانید و در آن مشارکت ورزيد، در بحث و گفتگوی آغاز شده  و در تدوين اسناد نظری، برنامه‏ ای و اساسنامه‏ ای فعالانه حضور پيدا کنيد و در تلاش برای پاسخ به نياز جامعه ايران، طبقه کارگر و مزدبگيران و برای غلبه برپراکندگی چپ ايران نقش خود را ایفا نمائيد.

ما بر اين باوريم که راه دشوار و ناهمواری در مقابل ما قرار دارد. با اين همه، الزامات جامعه ما، ضرورت دفاع از آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی و منافع طبقه کارگر و مزدبگيران در مقابل سرمايه و قدرت حاکم و دستيابی به آماج‏های خود، ايجاب می‏کند که همه توان خود را برای شکل‏دهی تشکل بزرگ چپ به کار گيريم و بر دشواری‏های راه غلبه کنيم.

امید است که شما به اين فراخوان پاسخ مثبت دهيد تا دست در دست هم بگذاريم و برای رسيدن به دمکراسی، عدالت اجتماعی و سوسياليسم، تشکل بزرگ چپ را پی‏بريزيم.

سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

شورای موقت سوسياليست‏های چپ ايران

١٥ آبان ماه ١٣٩١ (٥ نوامبر ٢٠١٢)

آدرس سايت وحدت چپ

http://vahdatechap.com

 

آدرس تماس

                                                                                                             tamas@vahdatechap.info

 

              

 

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

به اعتقاد من اين بيانيه تمام بينش و آرمان و برنامه سازمان بر سر مسئله جامعه کنونی ایران را در بر می گيرد. زيرا به اعتقاد ما کسب آزادی و برابری واقعی در گرو حل کامل تضاد و اختلافات در جهان امروزی ممکن می شود. اما ميان امروز و رسيدن به آن هدف، بايد گام به گام پله ها را بنا کنيم و با کمک هم پيش رويم. اين بيانيه در مقطع کنونی و در ايران، به اين پيشرفت نسبی خدمت می کند.