کمپین حمایت اززندانیان سیاسی وعقیدتی درایران

خانواده زانیارولقمان مرادی: در داخل صدای مان شنیده نمیشود سازمان های حقوق بشر نگذارند بچه های ما اعدام شوند.

روز شنبه ۳۰ دیماه ۱۳۹۱ برابر با ۱۹ ژانویه ۲۰۱۳ در یک روز سرد زمستانی تنی چند ازایرانیان آزادی خواه مقیم شهراستاوانگردرجنوب غربی نروژ گردهم آمدند تا فریادی باشند علیه اعدام زندانیان سیاسی توسط رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی. هدف ازبرگزاری این مراسم اعتراض به اعدام های دهها زندانی سیاسی اسیر شده درزندانهای مخوف جمهوری اسلامی وبویژە دراعتراض بە صدوراحکام اعدام زانیارولقمان مرادی، دوزندانی کرد ایرانی کە درمعرض خطراعدام قرار دارند انجام گرفت.  

شرکت کنندگان دراین آکسیون، خواهان ابطال وتوقف احکام اعدام فعالین سیاسی ایرانی وابطال حکم اعدام، زانیارولقمان مرادی گردیدند.   زانیار مرادی ولقمان مرادی، اهل کردستان ایران درروز ۱٤ مرداد ۸۸ توسط نیروهای اداره اطلاعات شهرمریوان بازداشت شدند.آنها درروز چهارشنبه اول دی ماه ۸۸، به حکم قاضی صلواتی درشعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام محاربه ازطریق عضویت دریکی ازاحزاب کردی “کومله” ودست داشتن درقتل پسرامام جمعه مریوان (در شامگاه ۱۴ تیر ۱۳۸۸) به اعدام محکوم شدند.   این حکم دردادگاه تجدید نظر ودیوان عالی کشورتایید شد. تایید احکام این دوزندانی دردادگاە تجدید نظردرحالی صورت گرفت کە آنها بارها با انتشارنامه اعلام کردند، درزیرشکنجه وتهدید به تجاوزجنسی مجبوربه پذیرفتن قتل شده اند. این دوزندانی کە ازابتدا تا کنون ممنوع الملاقات بوده اند اکنون درزندان رجایی شهر کرج به سرمی برند. بە تازگی زانیار نامه ای را از درون زندان، با عنوان،" نگذارید ما را اعدام کنند" خطاب به هم سن وسالهای خود درسراسر جهان نوشتە وازآنها خواستە است با استفادە ازابتکارات جوانانە شان جلوی اعدام ناجوانمردانە آنها را بگیرند. درخلال این برنامه همچنین به زندانیان سیاسی عرب ایرانی وسایرزندانیانی که درآستانه اجرای اعدام هستند نیز پرداخته شد. . این مراسم از ساعت ۱۱ تا ۱۲ روبروی کتابخانه مرکزی استاوانگربرگزارشد. با تشکرازهمە شرکت کنندگان در این آکسیون وتلاش همراه عزیزمان رفیق صمد طولابی.

۱۹ ژانویه ۲۰۱۳ استاوانگر- نروژ رامیزلامعی

 

افزودن نظر جدید