جشن بزرگداشت پيکاری تاريخی در راه آزادی و داد

سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) - برلين، برگزار می کند.

افزودن نظر جدید