پخش مستقیم میز گرد "برای مشارکت در روند شکل دهی تشکل چپ بزرگ" در شهر بوخوم آلمان

بخش: 

افزودن نظر جدید