مجلس یاد بود


مجلس یادبود احمد صدر حاج سید جوادی، راد مردی که با عشق به آزادی انسان و نفرت از استبداد خودکامگان چشم از جهان فروبست، در پاریس به تاریخ و نشانی زیر برگذار می شود.

مقدم شیفتگان و همگامان راه آزادی را گرامی می داریم.

مستوره احمدزاداه، عباس اشراقی، بابک امیرخسروی، کاظم ایزدی، امیر پیشداد، محمد جلالی (سحر)، بیژن حکمت، تقی رحمانی، ایرج سبحانی، علی سرداری، سعید سنجابی، رضا علیجانی، حسن فرشتیان، کاظم کردوانی، علی کشتگر،  عبدالکریم لاهیجی، مهدی ممکن، محسن یلفانی.

 

زمان: روز یک شنبه ۱۴آوریل ٢۰۱۳(٢۵فروردین۱۳٩٢) از ساعت۴ تا ۷ بعد ازظهر

مکان: فیاپ FIAP

Salle Oslo

30 rue Cabanis

75014 Paris

Métro: Ligne 6, Arrêt: Glacière

افزودن نظر جدید