گزارشی از جشن اول ماه مه در تروندهايم - نروژ

"خجسته باد اول ماه مه، روز اتحاد و همبستگی جهانی طبقه کارگر"

گزارش از: فرهنگ رضایی

امروزشهر تروندهایم نیز همچون بسیاری از شهرها و کشورها شاهد بزرگداشت اول ماه مه، روز جهانی کارگربود. در این گردهمایی با شکوه، که حضورگسترده کارگران واحزاب سیاسی، سازمانها و دستجات مختلف، به ان شکوه خاصی بخشيده بود، شرکت کنندگان همراه با نواختن سرود انترناسیونال توسط گروههای موزیک به راهپیمایی پرداختند؛ و ضمن گرامیداشت این روز، اتحاد و همبستگی خود را با کارگران جهان اعلام داشتند.

در این مارش شکوهمند روز کارگر، حضور و نام سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)  IPFM  بود که با استقبال تعداد بسیاری ازحاضرین در این گردهمایی همراه بود و پرسشهای متعددی در باره مشی سیاسی سازمان و مسائل ایران، از رفقای شرکت کننده در اين مراسم، بعمل آمد. در پاسخ به اين پرسشها، رفقای سازمان با طرح اين که بزرگداشت روز جهانی کارگر در بسیاری از کشورها در شرایطی بر گزار می شود که کارگران میهنمان تحت سرکوب شديد حکومت اسلامی و در سختترين شرایط امنیتی ، مورد هجوم دائمی نیروهای حکومتی قرار دارند. رژیم جمهوری اسلامی که با بی تدبیری های سیاسی، اقتصادی بحران زا و ورشکسته را به کشورمان تحمیل کرده است و شرایط زندگی را نه تنها بر مردم میهنمان بلکه با تصویب ارتجاعی ترین قوانین ضد کارگری، تلاش دارد تا بارسنگینی این بحران را بر کارگران تشدید کند .رژیم اسلامی با ممانعت از هر گونه تشکل مستقل کارگری و برسمیت شناختن حق اعتصاب و اعتراض کارگران دارد، بلکه با دستگیری و زندانی کردن فعالین ونمایندگان واقعی کارگران، تلاش می کند تا با ممانعت ازهرگونه تجمع کارگری ، آنها را از حق برگزاری این روز مهم محروم سازد .

 این راهپیمایی گروه های مختلف با تجمع در مرکز شهر و سخنرانی نمایندگان مختلف در تاکید هر چه بیشتر بر استمرار مبارزات کارگران علیه سلطه بی واسطه سرمایه داری بر همبستگی انترناسیونالیستی کارگران جهان ،به پایان رسید.

 

افزودن نظر جدید