برنامه پالتاکی پيرامون کنگره سيزدهم سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

در اتاق پالتاکی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

روز يکشنبه ۵ ماه مه ۲۰۱۳ (۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۲) ساعت ۰۰.۱۹ تا ۰۰.۲۲ شب به وقت اروپای مرکزی

 آدرس اتاق:

Paltalk Rooms - Chat Rooms - Middle East - Iran

بخش: 

افزودن نظر جدید