يادمان بیست وپنجمین سالگرد کشتار سال ۱۳۶۷

يک ويدئو کليپ در بزرگداشت 25- امين سالگرد فاجعه ملی


گرامی با د بیست وپنجمین سالگرد جانباختگان کشتار سال ۱۳۶۷

افزودن نظر جدید