گرامی داشت بیست وپنجمین سالگرد فاجعە ملی کشتارزندانیان سیاسی درهلند

در٢٥مین سالگردقتل عام سراسری زندانیان سیاسی درتابستان ٦٧ یاد این عزیزان را گرامی می داریم.

سخنرانان مهمان

فوادتابان

ناصرموذن

برگزارکنندە: کمیتە همکاری احزاب و سازمانهای سیاسی ایرانی درهلند.

حزب تودە ایران - هلند

حزب دمکرات کردستان ایران - هلند

حزب کوملە کردستان ایران - هلند

سازمان اتحاد فدائیان خلق  ایران - هلند

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت ) – هلند

زمان:

یکشنبە ٨ سپتامبر

ازساعت ١: ٣٠ تا ١٦: ٣٠

مکان :

Meijhorst 7039

6537 Nijmegen

 

افزودن نظر جدید