دوباره هرگز، ندائی است که اهميت کليدی درتلاش برای ساختن آينده ای دمکراتيک و متضمن حرمت انسان دارد

افزودن نظر جدید