گرامیداشت روز اول سپتامبر، روزهمبستگی با زندانیان سیاسی در شهر تروندهایم نروژ

"خاوران، تو عزیزان ما را دربر گرفتی و بیست و پنج سال آنها را حفظ کردی در محلی که نه نامی و نه نشانی و نه سنگی ست. ازخاروخاشاک پوشیده بود وهست. اما روزی رسد که آنجا را به گلستانی تبدیل کنیم و خواهد شد"

مادرلطفی

روزیکشنبه اول سپتامبر، به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی، گروهی ازهم میهنان و دوستداران راه آزادی در شهر تروندهایم گرد آمدند تا یاد وخاطره جانباختگان این کشتار، و فاجعه ملی را پاس بدارند. در این گردهمایی که با نمایش تصاویری ازگلزار "خاوران" ورفقای جانباخته با پخش ترانه سرودهایی به این مناسبت همراه بود دوستان و رفقا ، با پخش بیانیه و گفتگو با حضار، گوشه ای ازجنایات رژیم را باز شمرده وقتل عام تابستان خونین شصت و هفت را که به دستورخمینی صورت گرفت افشا می کردند.

منبع: 
فرهنگ رضایی

افزودن نظر جدید