سخنرانی آقای مناف عماری پیرامون" حاکمیت قانون و جمهوری اسلامی ایران "

سخنرانی آقای مناف عماری در بیست و چهارمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو پیرامون " حاکمیت قانون و جمهوری اسلامی ایران "در آدرس زير:


 http://www.youtube.com/watch?v=HvYzm_MihSo&feature=youtu.be

افزودن نظر جدید