در غم و اندوه رفقای گرامی توران همتی و کاوه داد شريکيم!

ما در غم و اندوه توران و کاوه عزيز شريکيم و برای اين رفقای ارجمندمان و بستگانشان آرزوی صبر و بردباری داريم.  

 آینده آزاد، پروین همتی، بهزاد کريمی، بهروز خليق، علی پورنقوی، فریدون احمدی، حسن زهتاب، علی مختاری، وهاب انصاری، حسن جعفری، طهماسب وزیری، مهدی ابراهیم زاده، رضا کاویانی، منوجهر مقصودنیا، ملیحه محمدی، فرخ نگهدار، مرضيه شفيع، بیژن اقدسی، علی صمد، جعفر حسین زاده، حجت نارنجی، حسن فدایی، سیامک سلطانی، رضا کریمی، حسن نادری، مهدی فتاپور، مجيد عبدالرحيم پور، مريم سطوت، مرتضی صادقی، داود نواییان، رضا جوشنی، صادق کار، مریم پورتنگستانی، حسن نایب هاشم، آینده آزاد، جمشید نعمتی، فرخ نعمت پور، محمد صادق علی اصغری، یدی بلدی، رحیم قیومی، خسرو میر مالکی، ف. تابان، اژدر بهنام، مسعود فتحی، فرزانه عظيمی، پريسا احمديان، هرمز باقرپور، مناف عماری، سيامک کلهر، سيامک فريد، احمد حميدزاده، علی کارن، کبری قاسمی، مهدی پرويز، مسعود خدادادی.

بخش: 

افزودن نظر جدید