برنامه‌ پالتاکی به مناسبت ۱۶ آذر، روز دانشجو

سخنرانان: مهدی فتاپور، علی‌اکبر موسوی خویینی‌ ها، مهدی امينی زاده

زمان: جمعه ششم دسامبر از ساعت ۲۰:۳۰ الی ۲۳:۳۰ به وقت اروپای مرکزی

مشخصات اطاق:  IrAn FadAiyAn aksariyat

Paltalk Rooms-Chat Rooms- Middle East-Iran

بخش: 

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

ترکیب  جالبی است، ولی ، خوب بود کە یک نفر از نمایندگان چپ های رادیکال دانشجویی هم در این سخنرانی فرصت حضور پیدا میکرد. اگر این مسئلە در نظر گرفتە می شد، بحث هاا و ترکیب شرکت کنندگان متنوع تر می شد. چپ های رادیکال را صحیح نمی دانم کە از این بحث ها کنار گذاشتە شوند. بگذاید همە حرفها و بدیل ها فرصت حضور پیدا کنند.