«یاسمین فهیمی» دبیرکل حزب «سوسیال‌دموکرات»‌ شد

غافل‌گیری سیاسی در آلمان

نام «رزا لوکزامبورگ» درکنار مکملش برزبان‌ها می‌آمد: لیبکنشت. دوچهره محبوب سوسیالیست‌ها وکمونیست‌ها. دوچهره منشعب‌ شده از حزب کهنه‌کارسوسیال‌دموکرات آلمان که بعد‌ها دم ازانشعاب زدند. همان زمان که پیش ازآغاز جنگ‌جهانی‌اول سازمخالفت با جنگ سردادند و تنها ناگزیر درمسیر انشعاب قرار گرفتند. انشعاب از همان حزبی که تا پیش از آن، تنها حزب درآلمان به حساب می‌آمد. اما حالا شاید بعد از گذشت کمتر از یک‌ صد سال بتوان نام دیگری را مشابه نام لوکزامبورگ قرار داد. این‌بارزنی ازهمان حزب تاریخی سوسیال‌دموکرات. اما نه به‌ واسطه ایده‌های رادیکالی وانشعابی ونه به‌ واسطه نظریه «سوسیال شووینیستی»‌اش. رهبر حزب دیرپای سوسیال‌دموکرات آلمان، شخصا یاسمین فهیمی را به‌عنوان دبیرکل این حزب به هیات‌مدیره معرفی کرده وپیشنهاد مورد قبول واقع شده است. نقطه مشترک درانشعاب نیست. درایده‌های ارزشمند انقلابی هم نیست. نقطه مشترک این‌بارجنسیت است وتبار. رزا زنی بود لهستانی‌تبار. یا سمین زنی است ایرانی‌تبارازپدرایرانی ومادر آلمانی. روزنامه‌های آلمان این‌روزها ازیک انتخاب غافلگیرانه درکهن‌ترین حزب بزرگ سیاسی این کشورگزارش می‌دهند. درمیان شماری از زنان ومردان با پیشینه مبارزات حزبی و چهره‌های آشنا درسیاست که نامزد احراز مقام دبیرکلی حزب سوسیال‌دموکرات بودند، توجه زیگمارگابریل، رهبر حزب روی یاسمین فهیمی، ازفعالان حزب به‌ ویژه دردفاع از منافع طبقه کارگر متمرکز شد. معرفی یاسمین فهیمی تا حد زیادی دوراز انتظاربود زیرا علاوه بررقیبان صاحب نامی که نامزد دبیرکلی به‌ شمار می‌رفتند، فهیمی گرچه برای کادرهای حزب وکارشناسان سیاست حزبی ناآشنا نبوده ولی درعرصه سیاست وافکارعمومی تا پیش ازاین چهره‌ای ناشناخته بود وشاید به همین دلیل اعلام این خبر از نظر برخی رسانه‌ها وفعالان سیاسی، غافلگیر‌کننده بود.
با این حال انتشار خبر دبیرکل تازه سوسیال‌دموکرات‌ها صرفنظر از برخی خرده‌گیری‌های جناحی با استقبال کم‌نظیر درکادرهای حزبی سوسیال‌دموکرات وحتی جامعه آلمان روبروشد. فهیمی، ۴۶ سال پیش در شهرهانور آلمان به دنیا آمد. اوکارنامه‌ای روشن و پرازتلاش در فعالیت‌های حزبی و پیمودن مدارج نه‌ چندان آسان و توام با علم و شناخت سیاست‌ها واستراتژی وساختارهای یک حزب کهن با ۱۵۰ سال فعالیت مداوم و پرفرازونشیب سوسیال‌دموکراسی درآلمان دارد. یاسمین فهیمی در 17سالگی به سازمان جوانان حزب سوسیال‌دموکرات پیوست. درهمین دوران هم مورد توجه فعالان ایالتی حزب درهانور قرار گرفت.
فعالیت‌های بعدی اوازجمله درنتخابات پارلمان محلی تحسین رهبران ایالت نیدر ساکسن، نظیر زیگمار گابریل که مدت‌ها رهبر حزب در ایالت و نخست‌وزیر درهانور پایتخت ایالت بود را برانگیخت.
فهیمی تحصیلات خود را در رشته شیمی در دانشگاه هانور به پایان رساند، به اتحادیه‌های کارگری پیوست وکوشش بسیاردر زمینه دفاع از منافع کارگران ومطالعات علمی‌وعملی مداوم دراتحادیه‌های صنعت و معدن باعث شد تا مدیریت بخش برنامه‌ ریزی وتکامل سازماندهی در حوزه مدیریت اتحادیه صنایع ومعادن وشیمی وانرژی را به ‌دست آورد. این اتحادیه قدرتمند، ازحامیان مهم حزب سوسیال‌دموکرات است. یا سمین درعین حال شریک زندگی رییس همین اتحادیه پرقدرت است که ازدوستان وپشتیبانان مهم گابریل، رهبر حزب سوسیال‌دموکرات است. رسانه‌ها ازفهیمی به‌عنوان زنی باهوش، زیرک، بلندپرواز، صریح و مستقیم دربیان نظر وخوی ستیزه‌جویی همراه با مهارت در به‌ چالش‌کشیدن بی‌محابای طرف مقابل خود یاد کرده‌اند، دقیقا امتیازاتی که برای دبیرکل یک حزب درصحنه رقابت‌ها ومبارزات بی‌وقفه احزاب درآلمان فدرال برای کسب یا حفظ قدرت سیاسی لازم است. حال آنکه وظایف یک دبیرکل حزب درآلمان تقریبا گسترده است اداره امور حزب، سازماندهی تشکیلاتی، ارتباط مداوم با کوچک‌ ترین واحدهای حزبی تا تشکیلات سازمانی و اداری در سطوح داخلی کشوری و ایالتی، ایجاد انگیزه برای اعضا و عرضه جذابیت‌ها برای جذب اعضای جدید یا ارایه پیشنهاد‌ها در زمینه‌های مالیاتی، حوزه سلامت و بهداشت، امور بازنشستگی وتکامل بیمه‌های اجتماعی ومعرفی این برنامه‌ها درافکار عمومی همه بخشی از کار روزانه یک دبیرکل است و کار به حوزه داخلی حزب محدود نیست.
درعرصه سیاست وافکارعمومی با توجه به گستردگی ونقش روزافزون رسانه‌های مدرن دبیرکل باید همواره در رسانه‌ها حضور داشته باشد و میدان را به رقیب واگذار نکند. از وظایف دبیرکل نه ‌تنها تنظیم وتدوین برنامه ومحتوای مبارزات انتخاباتی است بلکه خود باید درصحنه باشد و با حضور دربرنامه‌های تلویزیونی یا میزگردها، از برنامه‌های حزب خود دفاع کند.

 

منبع: 
شرق

افزودن نظر جدید