چشم انداز اوضاع سیاسی و جنبشهای مدنی در ایران

روز هشتم ماە فوریە از طرف تشکیلات اسکاندیناوی سازمان فدائیان خلق ایران ـ اکثریت، در شهر استکهلم سوئد مراسمی بە مناسبت 43-مین سالگرد بنیانگذاری جنبش فدائی برگزار شد. در این مراسم کە با شرکت جمع قابل توجەای از دوستداران جنبش فدائی و تعدادی از احزاب ایرانی از جملە حزب تودە ایران و حزب دمکرات کردستان ایران برگزار شد، ملیحه محمدی در بخش گفتگوی سیاسی به ترسیم چشم انداز اوضاع سیاسی و جنبشهای مدنی در ایران پرداخت.

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

باسلام ودرود در کادری رهبری فداییان ایا دبیر اول هنوز فرخ نگهدار است

سلام, هر چند وظیفه کار آنلاین است که جواب بدهد, ولی تا آنجائی که من میدانم فرخ نگهدار عضو سازمان اکثریت است ولی هیچگونه مسولیتی در هیچ ارگان سازمان ندارد

دوست عزیز و گرامی، پس از تشکر بخاطر توجە و اظهار نظرتان نسبت بە سخنرانی رفیق ملیحە محمدی، راستش را بخواهید، ما رابطە میان پرسش شما با این مطلب را کە کامنت گذاشتید، متوجە نشدیم. متوجە نشدیم کە چرا شما در موضوعی کە نامی از فرخ نگهدار در میان نیست، راجع بە نقش و موقعیت رفیق نگهدار از ما سوال می کنید. بە هر حال، لازم می دانم بە عرضتان برسانیم، در ساختار حزبی سازمان ما، اصولا عنوانی بنام دبیر کل وجود ندارد.  ما البتە مسئول هئیت سیاسی اجرائی داریم. در حال حاضر مسئول هئیت سیاسی- اجرایی سازمان ما رفیق بهروزخلیق هستند. رفیق نگهدار در این دورە بنا بە درخواست و میل خودشان، کاندیدای، پذیرش مسئولیتی نشدەاند. با این وجود در سازمان ما از همە افراد و امکانات و سرمایە های سازمان در موقع لزوم در صورت آمادگی آنها بهرە گرفتە می شود. تفاوت نظری در سازمان ما مورد پذیرش و احترام است و همە ما بە آن احترام می گزاریم و کوشس می کنیم آنرا مطابق اساسنامە رعایت کنیم.

با احترام فراوان از طرف شورای سردبیران