پاسخها

روز هشتم ماە فوریە از طرف تشکیلات اسکاندیناوی سازمان فدائیان خلق ایران ـ اکثریت، در شهر استکهلم سوئد مراسمی بە مناسبت 43-مین سالگرد بنیانگذاری جنبش فدائی برگزار شد. در این مراسم کە با شرکت جمع قابل توجەای از دوستداران جنبش فدائی و تعدادی از احزاب ایرانی از جملە حزب تودە ایران و حزب دمکرات کردستان ایران برگزار شد، در بخشی از گفتگوی سیاسی رفقا ملیحه محمدی، بهزاد کریمی و صادق کار به سؤالات حاضران پاسخ گفتند.

ay_skhwlryzm_msylh_jmh_yrn_nyst

افزودن نظر جدید