بولتن کارگری شماره 22: برای رسیدن به بهار زحمتکشان متحد شویم، سازماندهی کنیم

تحلیل: برای رسیدن به بهار زحمتکشان متحد شویم، سازماندهی کنیم

از تجارب دیگران: جنبش کارگری و نقش آن در مرحلە گذار از دیکتاتوری: تندباد اعتصابات (2)

اخبار خارجی: رمز قدرت در اتحایه های کارگری فرانسه

اخبار داخل: جلوگیری از افزایش دستمزد کارگران، یارانه ای هدفمند برای کارفرمایان

 

برای دیدن بولتن روی کینک زیر کلیک کنید:

 PDF iconbulletin_22.pdf

افزودن نظر جدید