جنایات کودتاگران و عزم مردم ما برای برکناری دولت کودتا

گردانندگان حکومت اسلامی ظاهرا تمام تمهيدات را چيده بودند که جنايات آنها در زندانها دفن شود و به بيرون از آن درز پيدا نکند. آنها با تهديد زندانيان و خانوادهشان، با ترتيب دادن نمايشات و با اعمال سانسور شديد بر مطبوعات، میخواستند همانند دهه ۶۰ جنايات خود را بپوشانند و از بازتاب گسترده آن در سطح ملی و بينالمللی جلوگيری کنند. سردمداران حکومت در آن دهه به دلايل مختلف موفق شدند تجاوز به زندانيان، شکنجههای دهشتناک و فاجعه کشتار چندين هزار زندانی را بپوشانند. آن فجايع عمدتا در رسانههای نيروهای اپوزيسيون، در کتابها و در مراسم سالگرد فاجعه ملی بازتاب پيدا کرد ولی به رسانههای همگانی راه نيافت. اما امروز به برکت اينترنت و کانالهای تلويزيونی فجايع حکومت در مدت کوتاه به صورت گستردهای در رسانهها انعکاس يافته و مردم کشور ما و جهانيان متوجه ابعاد جنايات حکومت اسلامی گرديدهاند.
آخرين مورد افشای جنايات کودتاگران که به رسانهها راه يافته است، گزارش دفن مخفيانه دهها تن از جانباختگان جنبش اعتراضی است. در سايت نوروز به نقل از يکی از پرسنل بهشت زهرای تهران آمده است: "در روزهای ۲۱ و ۲۴ تیرماه جنازههائی بدون نام و مشخصات و تحت تدابیر شدید امنیتی، به این قبرستان آورده شده و با صدور اجباری جواز دفن برای آنها در قطعه ٣۰۲ به خاک سپرده شده است. با پیگیرهای خبرنگار نوروز از بهشت زهرای تهران، روز بیست و یکم تیرماه از بین جوازهای دفن صادر شده در آن قبرستان، ۲٨ جواز بدون ذکر نام و نام خانوادگی صادر شده و همگی در قطعه ٣۰۲ به خاک سپرده شده اند. ۲۴ تیرماه نیز ۱۶ جواز دفن با شرایط فوق صادر شده است." و آخرين مورد افشای تجاوز به زندانيان به گزارشی بر میگردد که روزنامه تايمز در روز شنبه ۲۲ اوت (۳۱ مرداد) چاپ کرده است. در اين گزارش جريان دستگيری رضا پسر ۱۵ سالهای آمده است که در تظاهرات اعتراضآمیز به نتایج انتخابات در یکی از شهرهای بزرگ ایران بازداشت و بارها مورد تجاوز قرار گرفته است. رضا بعد از آزادی با جراحات روحی و جسمی در خانهای امن در ايران پناه گرفته است.
در هفتههای گذشته شکنجه و تجاوز به زندانيان به تيتر اصلی اکثر رسانهها تبديل شده است. موضوع از نامه جسورانه مهدی کروبی به رفسنجانی شروع شد و به دنبال آن موارد مشخص در رسانهها طرح شد و معلوم گرديد که ابعاد تجاوز به زندانيان خيلی بالا بوده است. بر اثر اين افشاگریها، افکار عمومی در سطح ملی و بينالمللی يقين حاصل کرده است که شکنجهگران از انجام هيچ عمل جنايتباری واهمهای ندارند. ترانه موسوی يکی از آن موارد است که جنايتکاران به او وحشيانه تجاوز کرده، زير شکنجه او را کشته و جسد او را برای پوشاندن جنايت خود سوزانده و برای جلوگيری از پیگيری موضوع، نمايش تلويزيونی راه انداخنهاند.
در دهه ۶۰ ابعاد شکنجه ها، تجاوز به زندانيان و به ويژه به زندانيان زن و کشتارها به مراتب بيشتر از امروز بوده است. زندانيان سياسی در آن سالها فجيعترين و هولناکترين شکنجه ها را متحمل شدهاند. اکنون با طرح موضوع شکنجه و تجاوز در رسانهها، عدهای از قربانيان آن زمان هم در مقابل دوربينها قرار گرفته و فجايع عظيمی که در آن دهه در زندانها جريان داشته است، بازگو میکنند. و بدين ترتيب برای همگان مشخص میشود که اين جنايان از ابتدای حيات جمهوری اسلامی جريان داشته است.
اين افشاگریها نشان میدهد که مردم ما در سه دهه حيات جمهوری اسلامی بيش از رژيمهای استبدادی و حتی رژيمهای اشغالگر رنج و زجر کشيدهاند. حکومتگران بر اين تصورند که گويا کشور را به اشغال خود در آوردهاند و مجاز هستند که هر جنايتی را در مورد دستگيرشدگان اعمال کنند. آنها چنان وحشيانه با زندانيان برخورد کردهاند که مهدی کروبی بدرستی در نامه منتشره گفته است که: "رژيم با کشتار جوانان و تجاوز به زندانيان زن و مرد، روی بسياری از حکومت های ديکتاتوری از جمله رژيم شاه را سفيد کرده است."
علی خامنهای که فرماندهی کودتای انتخاباتی را شخصا به عهده داشت، در نماز جمعه بعد از برگزاری تظاهرات مسالمتآميز ميليونی مردم در تهرات و برخی شهرهای بزرگ، فرمان صدور سرکوب تظاهرکنندگان را صادر کرد. با صدور اين فرمان مامورين او به دستگيری، شکنجه، تجاوز و کشتار جوانان مبادرت ورزيدند. بی ترديد علی خامنهای بيش از هر کس در جريان جنايات هولناک قرار دارد. گزارش از زندانها و بازجوئیها مرتبا در اختيار او قرار میگيرد. او کانال های متعدد برای کسب خبر از زندانها دارد. چنانچه جنايات صورت گرفته بدون فرمان او بوده است، به سادگی او میتوانست دستور رسيدگی به جنايات صورت گرفته را صادر کند و افراد مجرم را به دادگاهها بسپارد. ولی کسی که فرمان سرکوب، شکنجه و تجاوز را صادر کرده باشد، طبعا دستور بررسی آن را نخواهد داد و با تمام قوا خواهد کوشيد که آن جنابات در پرده بمانند. و اگر کسی جسارت کرده و دست به افشاگری بزند، او را دستگير و روانه شکنجهگاهها خواهد کرد. امروز علی خامنهای به خاطر واهمه از اعتراضات مردم و نارضايتی روحانيون بلندپايه و نيز شکافهای موجود در "بالا" به مصلحت رژيم نمیبيند که مهدی کروبی و ميرحسين موسوی را به عنوان رهبران "فتنه" دستگير نمايد. ولی به محض اينکه شرايط را مساعد ببيند، مامورين خود را به سراغ آنها فرستاده و آنها را برای اعترافگيری و ترتيب دادن نمايشات تلويزيونی تحت فشار قرار خواهد داد.
آنچه مسلم است جريانی که به قدرت چنگ انداخته، برای حفظ قدرت خود حاضر است به هر جنايتی دست بزند. اين جريان حتی نيروهائی را که در پیريزی اين نظام نقش داشتند و سالها به آن خدمت کردهاند، دستگير و در زندانها به صلابه کشيده است.
تنها راه مهار قدرت افسار گسيخته، مقاومت و سازماندهی مقاومت است. جنبش اعتراضی تا کنون با تحمل هزينههای سنگين در مقابل کودتاگران ايستاده و نشان داده است که سرکوب، شکنجه و تجاوز قادر نيست که در عزم مردم ما برای کنار زدن دولت کودتا و تامين آزادیهای سياسی خللی وارد کند.

افزودن نظر جدید