گرامی‌ باد روز جهانی‌ کارگر

راهپیمایی از میدان باستیل به میدان ناسیون

گرامی‌ باد روز جهانی‌ کارگر

روز اول ماه مه، روز نمایش همبستگی بین المللی کارگران و زحمتکشان جهان در مبارزه برای دست یافتن به مطالبات دموکراتیک، کار و شرایط زندگی بهتر است.

در سالی که گذشت، کارگران و زحمتکشان ایران با موج بسته شدن کارخانه‌ها و اخراج؛ با رواج روز افزون قراردادهای موقت و سفید امضا؛ با سرکوب، بازداشت، زندان و محرومیت های دیگر روبرو شدند.

مشکلات اقتصادی ناشی‌ از سیاست های ضد کارگری و ضد مردمی رژیم جمهوری اسلامی ایران، اثرات بحران اقتصادی جهانی‌ و تحریم‌های بین المللی وضعیت معیشتی و اجتماعی  کارگران و زحمتکشان کشور ما را تا زیر خط فقر تنزل داده است.

به خاطر تامین نکردن شرایط ایمنی محیط کار از طرف کارفرما و نبود نظارت دولتی در این زمینه، در صدها سانحه کاری ده ها کارگر جان خود را از دست دادند. بهره کشی از کار کودکان نیز به صورتی گسترده رواج داشت.

کارگران ایران هم چنان از هر گونه امکان و آزادی برای ایجاد تشکل و سندیکای مستقل کارگری به منظور دفاع از حقوق خود محروم اند. اما به رغم سرکوب، بازداشت و زندان، مبارزات آنها ادامه داشته و در سال گذشته ده ها اعتصاب و تظاهرات کارگری در شهرهای مختلف برگزار شده است.

امسال نیز مانند سال‌های گذشته، هماهنگی‌ ایرانیان برای اول ماه مه‌ از همه ی ایرانیان آزادی‌خواه مقیم پاریس و حومه دعوت می‌کند که با شرکت در راه پیمایی سندیکاهای کارگری فرانسه صدای اعتراض کارگران و زحمتکشان ایران را به گوش جهانیان رسانده همبستگی خود را با مبارزات آنان اعلام دارند.

هماهنگی‌ ایرانیان برای اول ماه مه‌ 

پنجشنبه، 01/05/2014 - ساعت : 14:30

راهپیمایی از میدان باستیل به میدان ناسیون

محل تجمع ما : ابتداى Rue du Faubourg  Saint  Antoine 

------------------------------------------------

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)- فرانسه، فعالانه در این راهپیمائی شرکت می کند و از عموم ایرانیان مقیم پاریس دعوت می کند که در این تلاش مشترک شرکت داشته باشند.

افزودن نظر جدید