براه افتادن کارزار لغو نظارت استصوابی و قوانین تبعیض آمیز ناظر بر انتخابات ایران

کارزار لغو نظارت استصوابی

قانون انتخابات و نظارت استصوابی ايران در ميان یکی از ضد دمکراتيک ترين قوانين انتخابات دنيا قرار دارد. بر اساس اين قوانين، حق رقابت از اکثريت شهروندان برای مقامات مهم دولتی سلب گرديده است. قوانين انتخاباتی کنونی بر پايه تبعيض جنسیتی، دينی و سیاسی بنا شده است. زنان، اقليت های دينی و شخصيت های سکولار جامعه از حق انتخاب شدن برای مديريت بسیاری از ارگانهای اصلی کشور محروم اند.

نظارت استصوابی سرنوشت مملکت را به دست تصميمات چند تن در شورای نگهبان سپرده است. اين نظارت سبب شده است که يک گروه انحصار طلب قادر شود برای مقاصد سیاسی خود با چرخش قلمی ابتدائی ترین حقوق مردم را از آنان سلب کند. 

نظارت استصوابی و قوانين تبعیضی ناظر بر انتخابات مجلس، رياست جمهوری و شوراها يکی از مهم ترين سدهای قانونی در برابر انتخابات آزاد در ايران است. 

حق انتخاب کردن و انتخاب شدن برای مديريت ارگان های مملکت از ابتدائی ترين حقوق شهروندان ايران است و هر نوع تبعيضی بر پايه جنسیت، دين و مذهب، قوميت و باورهای سیاسی با تحقق حقوق یاد شده و اعلاميه جهانی حقوق بشر در ضديت قرار می گيرد.

ما امضا کنندگان خواهان لغو نظارت استصوابی و به رسمیت شناختن حق انتخابات آزاد و پايان دادن به تبعیض های جنسیتی، دینی و سیاسی در قوانین انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراها می باشیم. 

برای امضا پتیشن (متن اعتراضی) خواهان لغو نظارت استصوابی و قوانین تبعیض آمیز ناظر بر انتخابات به لینک زیر مراجعه کنید:

https://docs.google.com/forms/d/1FmH2cI-ZwupWwaM8LMF41FTDJ8TnvSacGDlgciq...

برای زدن لایک در فیس بوک:

https://www.facebook.com/pages/کارزار-گام-به-گام-مبارزه-با-آپارتاید-انتخاباتی-در-ایران/465906023542204

افزودن نظر جدید