رفيق عبدالرزاق نیسی (رفيق عبدو) از ميان ما رفت!

اطلاعيه دبيرخانه شورای مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

باخبر شديم که زندگی رفيق عبدالرزاق نیسی (ابو عبدالسلام) معروف به "عبدو" فدایی خلق و فعال سیاسی ـ فرهنگی عرب در روز ۲۴ ماه می ۲۰۱۴ در شهر "دلفت" هلند خاموش گشت. او قبل از انقلاب هوادار سازمان ما بود، در انقلاب بهمن فعالانه در تظاهرات عليه رژيم شاه در شهر اهواز شرکت داشت، همراه با جوانان عرب شعار "جوانان عرب همه فدایی هستند" را فرياد کرد و بعد از انقلاب به صفوف سازمان ما پيوست. رفيق عبدو همراه با فعالين ملی، کانون فرهنگی خلق عرب در شهر اهواز را راه انداخت.

رفيق عبدالرزاق نیسی در دوره مهاجرت هم چنان در سازمان ما به فعاليت خود ادامه داد. او سال ها عضو گروه کار خلق ها بود و پيگيرانه از حقوق ملی ـ قومی دفاع می کرد. او در بحث های اتاق پالتاک سازمان، در جلسات سازمان و در کنگره ها پيرامون مسائل ملی ـ قومی فعالانه مشارکت داشت. رفيق عبدالرزاق نیسی چهره شناخته شده در میان فعالين عرب در خارج از کشور بود. او يار و ياور پناهندگان و فعالین سیاسی ـ فرهنگی در هلند بود. 

ما با خانواده رفيق عبدالرزاق نیسی، دوستان و رفقای او ابراز همدردی می کنيم و در غم آن ها شريکيم.

يادش گرامی باد!  

دبيرخانه شورای مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

٧ خردادماه ١٣٩٣ (٢٨ ماه مه ٢٠١٤)

بخش: 

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

امروز کە خبر ناگوار مرگ رفیق زندە یاد عبدو را خواندم، بسیار متاثر و غمگین از سرنوشت این نسل از مهاجرین آگاه و مبارز شدم. زندە یاد عبدو را همیشە بە یاد خوهم داشت و فراموشش نخواهم کرد، هیجگاه فراموش نخواهم کرد آن دو شبی را کە در خانە او و خانوادە و فرزندانش میزبان میهمانان و دوستانی بودند کە حتی او را نمیشناختند. رفیق با کمال سادگی و صداقت بە خاطر عشقش بە مبارزە و سازمان و خلقش از هیج کوششی دریغ نمیکرد. صدا و سخنانش چە در پالتاک و کنگرەهای سازمان و یا روزهایی کە در نشست احزاب و سازمانهای اپوزسیون ایران در پارلمان دانمارک را هیچگاه از یاد نخواهم برد. در زیباترین وانسانی ترین برخورد با فرزندانش و رخسار پدرانە آگاه مردی از خلق عرب مرا بە خود مجذوب نمود. از دست رفتن این چنین سرمایە های سیاسی در تبعید، جنبش چپ و دمکراتیک کشورمان و پر نشدن جایشان در عرصە مبارزە و نیاز مبرم جنبش بە ایشان کاملا مشهود و محسوس است. بی گمان این کمبود در خانوادە رفیق عبدو بسیار محسوستر است. یاد رفقایی چون عبدو و خلیل، ماندنی و،گرامی باد.
شب است و چهرە میهن سیاهە نشسن در سیاهی ها گناهە
تفنگم را بدە تا ره بجویم کە هر کە عاشقە پایش براهە