جوانان و جنبش سبز

پاسخ على حسين قاضى زاده، بە سە سوال گروە کار جوانان (اکثریت)

 آقای قاضی زادە، نقش و تاثیر جوانان در جنبش سبز را چگونه ارزیابی می کنید؟ چه عواملی جوانان را به صورت گسترده به خیابانها کشانید؟

حضور جوانان در جنبش سبز به حدى گسترده بود كه برخى جنبش سبز را شورش نسل سوم و چهارم انقلاب عليه نسل نخست آن قلمداد كردند. مهمترين دليل همراهى نسل جوان با جنبش سبز را مى توان در واگرايى مطالبات جوانان و ظرفيتهاى موجود در نظام دانست.

وقوع تغييرات سريع در دنياى امروز، همه حكومتهايى كه داراى بازخوردى موثر از جامعه نيستند را دچار بحران مى سازد. نظامهاى سياسى، مى بايست انعطاف فراوانى نسبت به تغييرات دنياى امروز نشان دهند و آن دسته از نظامهاى سياسى كه نخواهند و يا نتوانند در رويه ها و قوانين موجود در كشور، تغييراتى متناسب با نيازهاى روز كشور ايجاد نمايند، با بحرانهايى مكرر دست و پنجه نرم مى كنند.

هر چند خاستگاه جنبش سبز، اعتراض مردم به وقوع يك تقلب بود، اما شكل حمايت اوليه حاميان جنبش از مهندس موسوى و سپس دامنه دار شدن اعتراضات، نشان دهنده مطالبات سركوب شده فراوانى بود كه سعى ميشد به هر نحوى خود را در دايره اين جنبش اعتراضى جاى دهد.

آیا جنبش سبز توانسته است همچنان مشارکت و همراهی جوانان را با خود داشته باشد؟ مهمترین عوامل تداوم و یا کمرنگ شدن حضور جوانان دراین جنبش کدامند؟

طرح اين مطالبات پرشمار و رده سنى غالب افراد حامى آن، نشان دهنده فاصله معنادار نسل امروز و ظرفيتهاى بالفعل شده نظام سياسى كنونى است.

مهمترين ماموريت دولت اصلاحات، نشان دادن عملى بودن اصلاحات مورد نظر مردم، بدون تغيير اساسى در ساختار حقوقى بود. دولت اصلاحات كوشيد تا نشان دهد تا بدون نياز به تغيير قانون اساسى و محدود سازى اختيارات رهبرى و نيروهاى تحت فرمان آن، وقوع تغييراتى بازگشت ناپذير ميسر است. ياس حاكم بر فضاى سياسى جامعه و دانشگاه گواه نااميدى بخش مهمى از جامعه از تحقق اين مهم بود.

اما جنبش سبز، چه در سطح رهبران و چه در سطح حاميان، خود را محدود به رعايت رويه هاى پيشين نمى ديد. جنبش سبز خود را مقيد به تمكين از نهادهاى تحت امر رهبرى نمى دانست. اجراى تمام و كامل قانون و استيفاى حقوق مغفول مانده ملت، مهمترين مطالبه جنبش سبز بود. و در اين راستا ،بر خلاف سالهاى اصلاحات، ابايى از بيان تخلفات رهبرى نداشت. از اين منظر جنبش سبز، حركت تكوين يافته سالهاى اصلاحات بود.

اکنون مطالبات عمده جوانان میهن ما و پيوند آن با جنبش سبز را چگونه ارزیانی میکنید؟

تحميل هزينه هاى سنگين و طولانى شدن زمان مبارزه، قاعدتا از ميزان همراهان بالفعل هر حركتى مى كاهد. از اين منظر كاهش مظاهر بيرونى همراهان جنبش سبز دور از انتظار نبود. اما به دليل رو به تزايد بودن مطالبات جامعه و واگرايى بيشتر جامعه حقيقى و حقوقى ايران، مى توان انتظار داشت كه مطالبات اين نسل از همراهان جنبش سبز دير يا زود در قالب جنبش سبز و يا حركت اعتراضى ديگر سرباز كند.

با تشكر

على حسين قاضى زاده


 

 

افزودن نظر جدید