فایلهای صوتی روز دوم دومین کنفرانس حضوری وحدت چپ

1- امیر ممبینی

2- مرضیه

3- بهزاد کریمی

4- احمد هاشمی

5- رحمان

6- خسرو امیری

7- بهروز خلیق

8- رسول آذرنوش

9- منوچهر مقصودنیا

10- علی صمد

11- علی پورنقوی

12- شب زنده دار

13- پرویز نویدی

14- هرمز هوشمند

15- محمدصادق علی اصغری

16- وهاب انصاری

17- محمد اعظمی

18- مهدی پرویز

19- حسین خرمی

20- جمشید مهر

21- محمود بهنام

22- احمد هاشمی

23- پرویز نویدی

24- بهروز خلیق

25- هرمز هوشمند

26- مسعود فتحی

27- شیدان وثیق

28- بهزاد کریمی

29- ابراهیم علیپور

30- منوچهر مقصودنیا

31- شیدان وثیق

32- پرویز نویدی

33- مصطفی مدنی

34- رسول آذرنوش

35- نادر عصاره

36- احمد هاشمی

37- محمد اعظمی

38- علی پورنقوی

39- احمد آزاد

40- فریدون احمدی

41- بهروز خلیق

42- مروا

 

 

 

افزودن نظر جدید