يادمان سيمين بهبهانى در برلين

 

هرگز نميرد ان كه دلش زنده شد به عشق،

ثبت است در جريده عالم دوام ما.

با ياد و به احترام سيمين بهبهانى و بزرگداشت ارزشهاى فرهنگى واجتماعى اين شاعر بزرگ، در برلين نشستى برگزار خواهد شد.

تاريخ و محل برگزارى بزرگداشت بزودى به اگاهى همگان خواهد رسيد.

كميته برگزارى يادمان سيمين بهبهانى

افزودن نظر جدید