فراخوان برای جشن اومانیته

"دهکده جهانی" پارک کورنوو (حومه پاریس)

دعوت برای حضور در غرفه سه سازمان چپ ایرانی در جشن اومانیته

در تاریخ 12، 13 و 14 سپتامبر 2014، در

"دهکده جهانی" پارک کورنوو (حومه پاریس)

غرفه ای برای پشتیبانی از مبارزات مردم ایران در راه:

آزادی و دموکراسی؛

برابری و عدالت اجتماعی؛

صلح و دوستی و همبستگی جهانی

سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         پوستر چشن اومانیته در فرم پی. دی. اف.                                                                                            jashne_humanite_2014.pdf   

افزودن نظر جدید