دعوت به نشست مجازی درباره ی اساسنامه

 

"گروه کار ساختار و اساسنامه" پروژه وحدت چپ علاقه مندان  را به حضور در یک نشست پالتاکی دعوت می کند.

 

موضوع: اساسنامه

 

زمان: یکشنبه 20 مهر 1393 (12 اکتبر 2014)

از ساعت:

۲۱:۳۰  تا ۰۱:۳۰ به وقت تهران

۱۹:۰۰  تا ۲۳:۰۰ به وقت اروپا

۱۱:۰۰ تا ۱۵:۰۰ به وقت شرق امریکا

 

آدرس اطاق:

Paltalk Rooms-Chat Rooms- Asia and Pacific – Vahdatechap

 

آغاز گران بحث در این جلسه:

مانی شیرازی ـ توضیحاتی در مورد یک اساسنامه ی پیشنهادی

علی پورنقوی ـ چهارچوبی برای اساسنامه

نادر عصاره - احکام اساسنامه ای

 

اطلاعات بیشتر

اعضای سازمان ها و کنشگران مشارکت کننده، اطلاعات لازم برای ورود به  اتاق پالتاکی را از طریق ارتباط خود دریافت می کنند.

علاقمندان به شرکت در جلسه پالتاکی برای دریافت اطلاعات مربوط به شرکت در جلسه، می توانند از طریق آدرس ایمیل زیر تماس بگیرند :

tamas@vahdatechap.info

گروه کار ساختار و اساسنامه

7 مهر 1393 (29 سپتامبر 2014)

بخش: 

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

سلام-با توجه به اینکه فراخوان داده اید تا مردم نظرات خود را در رابطه با اساسنامه سازمان فداییان بنویسند بر خود لازم دیدم نکاتی رادراین رابطه اعلام کنم هر چند که میدانم با کادر حاکم حال بهیچ وجه این تشکیلات نخواهد توانست به هدف درستی دست یازد ولی چون یک زمانی دراین تشکیلات زحمت کشیده ونیروگذاشته ام حال نیزبعنوان یک تماشاچی میخواهم نظرخود را مطرح کنم. 1-در اساسنامه زبان فارسی نباید زبان ملی اعلام گردد، چون اکنون زبان های پیشرفته و علمی جهانی هر چند سال توسط سازمان یونسکواعلام میشود و یکی ازعلل عقب ماندگی ملت های ایران حاکم شدن این زبان زوری پهلوی وجمهوری اسلامی است. .2-هیت سیاسی وفرهنگی سازمان را نباید فارس پرستان و متوهمین فرهنگی فارس حتی ازاتینیک های دیگر حاکم شده وبرطبل تفکرشئونیستی فارسی بکوبند. 3-از زبان فارسی نباید آیه قرانی درست کرده و نزدیک شدگان به نقد دراین مور در اجرا غلبە کرده و بایکوت نماییم. 4-تمامیت خواهان ناسیونالیست نباید براریکه این تشکیلات سوار شوند. 5-معتقد به آزادگی را بربالاتر ازخاک، .ملیت،.زبان،.جغرافیا،.دین و.نژاد قراردهید.
6 -افرادی مثل رحمانی،.دنیزایشچی.و صادق کار نباید صادرکننده حکم باشند. اگرهئیت سیاسی نمیتوانند در مواردی صاحب نظر باشند نباید تصمیم گیرنده شوند. 7-عصر عصر روشنگری و هویت طلبی است این موضوع نباید فراموش شود. 8-ملت ها افراد معیوب العقل نیستند، هر ملتی افراد شاخص و تحصیلکرده و دانشمندان زیادی دارند، سعی نکنیم خود را جای ارباب آنها قرارداده و برای آنهاب خواهیم تصمیم گرفته و بخواهیم دین،.زبان،.تاریخ،.ادبیات،.هویت و سرنوشت آنها را ما نوشته و تعیین کنیم. 8-دنیا رابا عینک خود نگاه نکنید.تا اینجا فکر کنم بس است بماند برای بعد. باتشکر

دوست گرامی، آقای ع.ب.تورک اوغلی،ضمن تشکر از شما بخاطر پیگیری مطالب منتشرە در "کار آنلاین" در ارتباط با کامنت شما چند نکتە را جهت اطلاعتان عرض می کنم. ! – اساسنامە مورد بحث اساسنامە سازمان فدائیان خلق نیست، بلکە همانطور کە بە روشنی در آگهی جلسە پالتاکی آمدە، برسی پیشنهادات اساسنامە پروژە "حزب واحد چپ دمکراتیک" است. ٢ – سازمان اکثریت اساسنامە سازمانی خودش را دارد کە قبلا بە تصویب کنگرە سازمان رسیدە است. ٣ – شما می توانید با شرکت در جلسە پالتاکی یکشنبە شب، کە بە منظور برسی و اظهار نظر راجع بە طرح های پیشنهادی اساسنامە، "حزب چپ واحد" تشکیل می شود شرکت کنید و نظرات و عقایدتان راجع بە اساسنامە را پس از شنیدن توضیحات طراحان پیشنویس ها مطرح کنید. ٣ – آقای رحمانی یکی از سە نفری کە شما در کامنت تان از آن ها نام بردید و توصیە فرمودید، در موقعیت تصمیم سازی شرکت نداشتە باشند، نە عضو سازمان اکثریت هستند و نە عضو هیچ یک از دو حزب دیگر و منفردینی کە در پروژە شرکت دارند، بهمین جهت نگرانی شما بیمورد است. در مورد دو نفر دیگر نیز هیچ یک از آن ها در تدوین اساسنامە نقشی نداشتە و ندارند و بهمین جهت نگرانی شما در بارە این دو نیز بیمورد است. در مورد شوینستی بودن افراد و سازمان ها بە شما توصیە می کنم کە با فاکت و دلایل مستند حرف بزنید و از کلی گویی و حدس و گمان و زدن اتهامات ناروا بە افراد بە صرف اینکە متفاوت با شما می اندیشند پرهیز کنید.

با احترام

صادق کار