پیشنهاد اساسنامه "وحدت چپ ايران"

توضيحات:

١- اين اساسنامه از يك طرف طرح مناسبى براى يك تشكل جنبشى با حد معينى از سازماندهى است كه براى فعاليتهاى روزمره يك تشكل با اين خصوصيات ضرورى است واز طرف ديگر كوشش شده فرمولبندی ها طورى انتخاب شوند كه بيشترين وفاق ممكن حول اين طرح صورت گيرد. 

شايد بتوان گفت اين اساسنامه يك راه ميانه است كه هم نظرات طرفداران يك تشكل جنبشى را مورد توجه قرار داده و هم نظرات دوستانى كه موافق يك تشكل حزبى هستند. 

٢- اين اساسنامه روى فراكسيون و گرايشات سياسى درون "وحدت چپ ايران" تاكيد دارد. از ديد نگارنده، فراكسيون به گروهى گفته مى شود كه درون يك حزب يا يك گروه سياسى و يا سازمان سياسى تشكيل مى شود و اعضايش در زمينه چگونگى اجراى برنامه ها و سياست هاى كلى ان حزب و يا سازمان، نظرات و عقايد متفاوت دارند اما در هدف با هم اختلاف ندارند.

٣- در اين اساسنامه ان حداقل هايى كه  در بيانيه مشترك (فراخوان مشترك) توسط  هر سه جريان مورد توافق قرار گرفته (توسط گنگره انان نيز بتصويب رسيده) و بر ان اساس كنشگران منفرد به ان پيوسته اند را مبانى اساسنامه انتخاب كرده است. 

 

١- نام "وحدت چپ ایران"

در متن در همه جا (و.چ.ا.)

 

٢- تعريف"

"وحدت چپ ایران" (و.چ.ا.) از وحدت بخشى از چپ ايران شكل گرفته است كه در نكات زير با هم اشتراك دارند:

١- باورمندی به آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم و مبارزه براى تحقق آنها در ایران.

٢- دفاع از‌ حقوق‌ بشر و مبارزه علیه هر گونه‌ ستم‌ و تبعیض ملیتی‌، طبقاتى‌، جنسیتی‌، مذهبى‌ و عقیدتى‌.

٣- هدف برنامه‏ ای (و.چ.ا.) گذر از جمهوری اسلامی ایران از طریق مبارزات مردم و جنبش همگانی و استقرار یک جمهوری دمکراتیک مبتنی بر جدایی دین و دولت در ایران است.

 

"وحدت چپ ایران" (و.چ.ا.) مناسبات آزاد و دمكراتيكى را كه براى استقرار آنها در جامعه ایران مبارزه مى كند، بيش از همه در درون خود اعمال مى كند. روابط درونى آن با نفى ساختارها و مناسبات بوروكراتيك حزبى و بر مبنایی دمكراتيك و مشارکت همگانی سازماندهى مى شود. دموکراسی و آزادى بيان را در درون خود رعایت می کند و حق گرايش و فراكسيون سياسى را به رسمیت می شناسد.

 

٣- اصول تشكيلاتى

١- همه ارگان ها (به غیر از  همایش سراسری و  واحد هاى محلى) انتخابى بوده و پاسخ گو به

انتخاب كنندگان مى باشند.

٢- تشکیل گرایشهای سیاسی دردرون (و.چ.ا.) به شرط پذیرش اساسنامه و چارچوب منشور آن آزاد است.

٣- واحد هاى محلى در تصميم گيرى ها در چارچوب اسناد پایه (منشور و اساسنامه) و اسناد مصوب در همایش سراسری، خودمختارند.

٤- پذيرش مسئوليت در (و.چ.ا.) داوطلبانه است.

٥- ارگان هاى مختلف مختارند در واكنش به رويدادهاى سياسى ملى و بين المللى در چارچوب منشور و اساسنامه و مصوبات همایش سراسری با نام خود موضع گيرى و اعلاميه صادر کنند.

٦- با نام (و.چ.ا.) تنها زمانى مى توان موضع گيرى و اعلاميه صادر كرد كه از اعضا آن نظر خواهى شده باشد.

٧‑ عدم همکاری با جریاناتی که بدنبال استقرار حکومت دینی، ایدئولوژیک و یا سیستم های موروثی هستند.

٨- تلاش مى شود در نهادها و ارگانهاى مختلف با توجه به ميزان مشاركت و فعاليت زنان، به اصل "یک زن و یک مرد" در هر نهاد و ارگانی نزدیک شد.

 

٤- ساختار تشكيلات

(و.چ.ا.) داراى پنج ارگان مى باشد: الف- همایش سراسری، ب- مجمع ميان دوره اى، پ- شوراى سیاسی هماهنگى، ت - هيات تحريريه، ث- واحد هاى محلى

 

 الف- همایش سراسری:

 همایش سراسری بالاترين ارگان تصميم گيرى است كه سالى يكبار تشكيل مى شود.

 جلسه فوق العاده مى تواند با در خواست شوراى سیاسی هماهنگى و يا درخواست پنجاه در صد از اعضا فراخونده شود.

١- همایش سراسری با حداقل شصت در صد از اعضاء رسميت مى يابد.

٢- سياست گذارى و تدوين سياست عمومى (و.چ.ا.) در چارچوب منشور و اساسنامه بعهده همایش سراسری است.

 

٣- تمام تصميمات همایش سراسری با اكثريت نسبى (پنجاه + یک) تصويب مى شود.

تبصره ١: تغييرات در اسناد پايه (منشور و اساسنامه) با اكثريت بيش از دو سوم اعضا حاضر در همایش سراسری امكان پذيراست.

تبصره ٢: برای تغییر در اسناد پايه، تقاضای کتبی آن باید دو ماه قبل از تشکیل همایش سراسری از طریق شوراى سیاسی هماهنگى برای اعضا ارسال شود.

٤- تصميم گيرى در کلیه امور سياسى و تشكيلاتى، بعهده همایش سراسری است.

٥- شوراى سیاسی هماهنگى و هيت تحريريه در همایش سراسری انتخاب مى شوند.

 

ب- مجمع ميان دوره اى:

مجمع ميان دوره اى در فاصله بين دو نشست همایش سراسری با شركت شوراى سیاسی هماهنگى، هيئت تحريريه و نمايندگان واحدهاى محلى تشكيل مى شود.

تبصره ١: واحدهای محلی دارای ٥ تا ١٤ عضو، یک نماینده و بیش از ١٥ عضو، دو نماینده در مجمع ميان دوره اى خواهند داشت.

تبصره ٢: شرکت سایر اعضا (و.چ.ا.) در این جلسات بعنوان ناظر، آزاد می باشد.

وظايف:

١- بازبينى و بررسى فعاليت هاى: شوراى سیاسی هماهنگى، هيت تحريريه، واحدهاى محلى و گروه هاى كار.

٢- نقد و بازبینی مجدد مصوبات همایش سراسری با توجه با نتایج آن در عمل و اتخاذ تصمیم های تکمیلی.

 

پ- شوراى سیاسی هماهنگى:

شوراى سیاسی هماهنگى هماهنگ كننده فعاليتهاى اعضا و واحدهاى محلى (و.چ.ا.) ميباشد و در فاصله بين دو نشست همایش سراسری در چارچوب منشور، اساسنامه و مصوبات همایش سراسری در تمام زمينه ها به نام شوراى سیاسی هماهنگى (و.چ.ا.) سياست ورزى مى كند.

١- شوراى سیاسی هماهنگى مركب از ده در صد اعضا (حداقل 9 نفر) که از ميان داوطلبان توسط همایش سراسری با راى مخفى و مستقيم انتخاب مى شود.

تبصره ١: حداقل رای لازم برای انتخاب هر داوطلب شوراى سیاسی هماهنگى ٢٥ % از ارای اعضای حاضر در همایش سراسری می با شد.

٢- شوراى سیاسی هماهنگى وظيفه برگزارى همایش سراسری را بعهده دارد.

٣- شوراى سیاسی هماهنگى نماينده (و.چ.ا.) درارتباط با جريانات ديگر سياسى می باشد.

٤- شوراى سیاسی هماهنگى آیين نامه داخلى خود را حداكثر تا سه هفته بعد از انتخابات تنظيم و در اختیار سایر اعضا نیز قرار می دهد.

٥- شوراى سیاسی هماهنگى مى تواند براى پيشبرد وظایف خود گروه هاى كار (نظرى، پژوهشى و فنى) تشكيل دهد.

٦- شوراى سیاسی هماهنگى حداقل هر سه ماه یکبار جلسه حضورى و بر حسب نياز خود جلسات ادوارى مجازى تشكيل مى دهد. شركت سایر اعضا در تمام جلسات بعنوان ناظر، آزاد است. ترتيب شركت داوطلبين در جلسات بعهده شوراى سیاسی هماهنگى میباشد.

 

ت-هيت تحريريه:

سه عضو داوطلب در همایش سراسری به همراه دو نماينده از شوراى سیاسی هماهنگى هيت تحريريه را تشكيل مى دهند.

١- هيت تحريريه وظيفه گرداندن سايت و نشريه (و.چ.ا.) را بعهده دارد.

٢- هيت تحريريه در چارچوب منشور، اساسنامه و مصوبات همایش سراسری به طرح و تبليغ نظرات و مبانى نظرى و فكرى (و.چ.ا.) مى پردازد.

٣- هيت تحريريه تنها در مقابل همایش سراسری و مجمع میان دوره ای پاسخگو مى باشد.

٤- هيت تحريريه مى تواند براى پيشبرد وظایف خود از نیروهای متخصص کمک بگیرد.

 

ث- واحد هاى محلى:

برای سازماندهی و پیشبرد فعالیت ها در هر محل، واحدهای محلی ایجاد می شود.

١- واحدها در تصميم گيرى ها و روش كار خويش در چارچوب منشور، اساسنامه و مصوبات همایش سراسری، خودمختارند.

٢- حد نصاب تشکیل یک واحد محلى، پنج نفر است.

٣- واحد هاى محلى، آیين نامه داخلى خود را تدوین می کنند و آن را در اختیار شورای سیاسی هماهنگی نیز قرار مى دهند.

٤- در صورت نياز در يك محل مى تواند چند واحد محلی بوجود آيد.

٥- اگر واحد محلى موضع گيرى ارگانهاى مختلف را خارج از چارچوب منشور، اساسنامه و مصوبات همایش سراسری تشخيص دهد مى تواند از ارگان مربوطه توضيح بخواهد. در صورتى كه توضيحات آن ارگان قانع كننده نباشد مى تواند با نام واحد خود جوابيه صادر كنند.

٦- واحدها محلی پاسخگوی موضع گیریها و فعالیتهای خود به همایش سراسری و مجمع ميان دوره اى می باشند.

 

٥- عضويت

الف- شرايط عضويت

١- پذیرش اساسنامه و چارچوب منشور (و.چ.ا.) و تمایل به فعالیت در جهت اهداف آن.

٢- عدم عضويت در ديگر تشكلهای سیاسی مشابه ایرانی.

 

ب- وظايف عضو

١- كوشش در جهت تحقق اهداف (و.چ.ا.)

٢- پايبندى به منشور و اساسنامه (و.چ.ا.)

٣- شركت در نشستها و فعاليتهاى عمومى (و.چ.ا.)

٤- پرداخت حق عضویت.

 

پ- حقوق اعضا

١- حق انتخاب کردن و انتخاب شدن.

تبصره ١: اعضا جدید سه ماه بعد از عضو شدن حق انتخاب کردن و شش ماه بعد از عضو شدن حق انتخاب شدن دارند.

٢- دریافت كليه گزارشات ارگانهاى انتخابى.

٣- شرکت در همایش سراسری و نشستهاى واحد محلی. انتقاد و مورد بازخواست قرار دادن ارگانهای انتخابی.

٤- شرکت در تمام بحثهاى نظرى و سياسى (و.چ.ا.). بیان و انتشار بیرونی نظرات خود.

٥- شركت در نهادهاى دمكراتيك، نشريات و رسانه هاى جمعى كه مخالف منشور و اساسنامه (و.چ.ا.) نباشند.

٦- در صورتی که فعالیت های عضوی خارج از چارچوب منشور، اساسنامه و مصوبات همایش سراسری باشد بعد از یکبار تذکر از طرف شورا سیاسی هماهنگی، عضویت وی توسط همایش سراسری و یا مجمع میان دوره ای لغو می گردد.

 

٦- بخش مالی

هزينه هاى مالى (و.چ.ا.) از طريق حق عضويت و كمكهاى مالى اعضا و دوستداران آن تامين مى شود. مسول مالى توسط شوراى سیاسی هماهنگى تعيین مى گردد و گزارش خود را به شوراى سیاسی هماهنگى، مجمع میان دوره ای و همایش سراسری مى دهد.

 

٧- گرايشات سياسى - نظرى

گرایشات سیاسی – نظری در چارچوب منشور و اساسنامه (و.چ.ا.) می تواند:

١- از امكانات (و.چ.ا.) براى تبليغ علنى نظرات خود استفاده كنند.

٢- از امكانات ديگر (خارج از تشكل) براى تبليغ نظرات خود استفاده كند.

٣- فعاليت آنان علنى و شفاف است و ديگر اعضا مى توانند در جلسات آنان شركت كنند.

افزودن نظر جدید