در کوبانی انسانیت را می کشند

این روزها ما با پدیده نوظهوری در کشورهای عراق و سوریه مواجه هستیم(یعنی پدیده داعش) که اکنون بعنوان یک معضل منطقه ای موجبات رنج واندوه هزاران انسان را فراهم آورده است آواره شده صدها هزار کرد ایزدی،به بردگی کشانیدن هزاران تن از زنان ایزدی وهچنین امروز هم مسئله کوبانی که از یک طرف قلب همه ما را به درد آورده است، واز طرف دیگر مقاومت دلیرانه محافظان شهر موجب تحسین همه وجدانهای بیدار گشته است. گروه داعش که با تبلیغ یک نوع قرائت خاص وبسیار خشن ورادیکال در دین مانند قارچ سر برآورده است، در زمانی پا به عرصه وجود گذاشته است که زمینه اجتماعی ظهور آن یعنی نارضایتی بخشی از اقلیتهای مذهبی نسبت به وضع موجود را با خود هم گام نموده است. نگاهی گذرا به وضیت اسف بار کشورهای مذکور بخوبی گواه مصائب و دشواریهای عدیده ای در زمینه همزیستی مسالمت آمیز بین اقوام مختلف بوده است. بطوریکه از سه گروه مهم متشکل کشور عراق ،یعنی شیعیان سنیهاو کردها، هیچ کدام ازاین همزیستی دلخوشی ندارند. تاریخ عراق پر از جنگ وجنایت و استبداد گروهی بر گروهای دیگر بوده است. در گذشته ، استبداد اقلیت بر اکثریت بود وامروز وپس از سرنگونی صدام بل عکس شده است. متاسفانه مهمترین مشکل کشوری مثل عراق بعد از صد سال و پس از سقوط دولت عثمانی در جنگ جهانی اول، که توسط دولتهای انگلیس و فرانسه بوجود آمد، این بوده است که ساکنین آن هنوز به این درک و بینش ساده و بنیادین در زمینه جامعه شناسی، یعنی تامل ودرک متقابل که زمینه ساز همزیستی  مسالمت آمیز است نرسیده اند. از طرف دیگر، داعش بر بستر چنین نارضایتی عمیقی که در منطقه بوده است نشو نما کرد. این رویش بیشتر یک نوع  اعلام مخالفت جویی برخی از ساکنین این مناطق بوده است که بە شکل حمایت از داعش بروز کرده است. سیاستهای غلط دولت نوری المالکی در هشت سالی که نخست وزیر عراق بود، نتوانست موجب تقویت وحدت ملی بین اقوام ومذاهب مختلف (بخصوص سنیها و کردها) شود که هیچ، تازه با شیوه ها وروشهای فرقه گرایانه موجب رنجش بیشتر آنها گردید. تظاهرات و تجمعات مسالمت آمیز مناطق سنی نشین در دوسال پیش که خواهان یک سری امتیازات بیشتر در زمینه خودگردانی بودند را با تکیه بر خشونت سرکوب نمود. بنا به گفته برخی از ساکنین این مناطق که حتی از دست داعش فرار کرده اند، ترس از ارتش مالکی بیشتر از ترس از گروهای تکفیری مانند داعش بود. در زمانیکه لشکر بیست هزار نفری ارتش عراق توسط یکی دوهزار جنگجوی تروریست داعشی از هم پاشیده میشود و موصل ظرف دو روزسقوط می کند خیلی ها از آن بعنوان انقلاب عشائر در مقابل دولت شیعی عراق، یاد می کردند. این شکست که با خفت کامل صورت گرفت بطوریکه فرار ارتش عراق و لباسهای آنها بر روی زمین را همه از رسانها دیدیم در نتیجه آن، تمامی سلاح های پیشرفته امریکایی بدست داعش افتاد. ناگفته پیداست این پیروزی هم موجب تقویت بنیه نظامی آنها گردید وهم سبب افزایش روحیه تروریستها وهم جلب نیروهای ناراضی را تشدید کرد. بعد دیدیم در ظرف یکی دو روز آنها در تکریت و استان الانبارهم توانستند پیروزیهای بزرگی را کسب کنند. داعشی ها در ادامه نبردشان تا نزدیکی ها بغدا وسامرا پیشرفت کردند، که اگر کمکهای دولت ایران به موقع نرسیده بود معلوم نبود که بغداد بتواند در مقابل این جنایتکاران مقاومت کند. سپس هم که امریکا تنها با تکیه بر بمبارانهای هوایی علیه داعش، وارد این معرکه در عراق گردید.اما داعش چیست واین هیولا از کجا بوجود آمد.قبلا گفتیم داعش بر بستر نارضایتی عمیقی که در عراق و سوریه نسبت به وضع موجود وجود داشت بوجود آمد. از لحاظ نظری آبشخور فکری این گروه ودیگر گروههای سلفی وجهادی از مکتب فکری  وهابیت در عربستان تغذیه می کنند. کمااینکه از لحاظ مالی هم بسیاری از شاهزادگان سعودی به آنها کمک می کنند. همچنین این هیولایی که اکنون از بطری درآمده است معلول واکنشهای نسنجیده و مشکوک برخی از کشورهای منطقه مثل ترکیه و قطروغیره می باشد، که  جهت سرنگونی دولت سوریه به هر قیمتی، در ظرف دو سه سال اخیر با تجهیز و کمکهای فراوان مالی و نظامی به گروههای مانند داعش وجبهه النصر و دیگر آدمخوران، کار را به جایی رسانیده اند که دیگر از پس مهار آنها بر نمی ایند. هیولایی که یک حرف ساده می زد."یا با ما هستید ویا علیه ما".( جمله جرج بوش بعد از حملات یازده سپتامبر هم ساده بود).داعش که از نطفه القاعده که این خود هم از دست پختهای سرمایه داری جهانی ست، بوجود آمده است اینقدر راه افراط را در پیش گرفته است که القاعدە در مقابل آنها لیبرال محسوب می گردد. بطوریکه القائده از تند روی آنها بشدت انتقاد می کند. راستش دیگر نمی دانم که از بطری سلفی گری وبنیاد گری، قرار است در آینده چه هیولای دیگری بیرون بیاید که از داعش رادیکالتر باشد. این مکتب که هیچگونه دکترینی در زمینه راهبرد دنیای کنونی به سمت جلو ندارد که هیچ، قرائت آنها از دین هم آنقدر کلیشه ای وسطحی است که تنها راه سعادت را برگشت به گذشته می دانند. آنهم با استفاده از اسلحه های مدرن غربی.و سوار بر تویوتا های ژاپنی.اتفاقا تضاد آنها از ایدئولوژی در اینجا معلوم می شود. من سخت براین باورم که غرب در مبارزه با داعش جدی نیست .حملات بسیار محدود وبی اثر روزهای گذشته در سوریه وعراق علیه داعش مرا بە این باور رسانیده است که گویا منافع سرمایه داری جهانی و همچنین بخش سنتی و عقب مانده آن در منطقه خاورمیانه، نظیر ترکیه، قطر وعربستان براین امر مبتنی است که جهت جلوگیری از هژمونی ایران در منطقه و بخصوص در عراق، سوریه ولبنان به این هیولا نیاز دارد. نگاهی گذارا به مانیفست این گروه، بخوبی مبئین مواضع ضد شیعی وضد ایرانی آنهاست.

در سوریه ودر شهر کوبانی اوضاع وخیمی در حال تکوین است. آدم خوران داعش از مدتهای قبل سعی دارند این شهر را تصرف کنند. شوربختانه  مبارزان کرد از لحاظ موازنه نظامی نسبت به داعش در وضعیت ضعیفی قرار دارند. در یک ماه اخیر بدین سو شاهد پیشروی گروه خود خوانده دولت اسلامی بە سمت این شهر هستیم. موج وسیع آواره گان و پناه جویان بخاطر مجاورت این شهر به ترکیه بە سوی این کشور سرازیر شده اند. تراژدی انسانی در این شهر در حال تکوین است و در این میان دولت ترکیه کثیف ترین نقش را بر عهده گرفته است. این دولت که حامی سیاستهای ورشکسته ای در منطقه خاورمیانه بخصوص در مصر وسوریه میباشد، بخاطر سرنگونی دولت بشار اسد( که بنظرم از حیث جذابیت نسبت  به انواع رنگارنگ وغیر قابل اعتماد اپوزیسیون، قابل قیاس نیست) از هر کمکی به گروه داعش فرو گذار نمی کند. کمک های لوجیستیکی، مالی ونظامی و حتا ترانزیت جنگجویان از دیگر کشورها ی دنیا نمونه کوچکی از بازی ترک هاست. ازیک طرف ترکیە در ائتلاف علیه داعش شرکت میکنند اما کسیت که نداند که ترکها در جهت تقویت داعش گام بر می دارند. خرید نفت داعش با قیمت نازل بصورت قاچاق، عدم کمک به محاصره شدگان کوبانی وحتاجلوگیری از عبور کسانی کە می خواهند بە یاری مبارزانی کە در کوبانی علیە داعش می جنگند بروند نمونە های از رفتار دولت ترکیە است. .با این حال این دو دوزه بازی ها برای تمامی دنیا و ملتهای حق طلب و وجدانهای بیدار معلوم شده است. از سوی دیگر، دشمنی دیرین ترکیه علیه کردها سابقه طولانی داشته است. لذا ترکیە از هر گونه قدرت گیری کردها در مرزهای خود وحتا در عراق و سوریه پریشان می شود. موضوع دیگری که ترکیه را آشفته کرده است وجود این واقعیت است که کردها حاضر به اتحاد با تروریستها علیه دولت سوریه نشدند. بر خلاف آنها و بنا به گفته اقای بارزانی ایران اولین کشوری بود که به آنها در برابر داعش کمک کرد، دولت ترکیه کاملا بر عکس عمل می کند. میدانیم که مناطق کرد نشین در سوریه که با خروج نیروهای دولت مرکزی بعداز جریانات موسوم به بهار عربی (تجربه ناموفقی در زمینه آزادی و عدالت در بعضی از کشورهای عربی) همراه گردید. تجربه بسیار موفقی ار خودگردانی این اقوام را در منطقه نشان داد.این بار این نوع دموکراسی نه از طرف نیروهای نزدیک به غرب بلکه از طرف گرایش چپ صورت می گیرد. از جلوه های درخشان این خود گرانی آنهم در منطقه ای پر آشوب و بلوا و افراطی گری و اعمال غیر انسانی که هنوز هم بریدن سر انسان نماد قدرت وپراکندن ترس در دل مخالفین است صلح طلبی، آزادی و برابری زن و مرد در همه عرصه ها، لغو کار کودکان و عدم استفادە از کودکان در جنگ، آزادی و برابری انسانها در همه عرصه ها از نمونه های این خودگردانی موفق است. لذا طبیعی به نظر می رسد که دولت ترکیه بخواهد با تکیه بر مزدوران داعش این تجربه را تضعیف کند. از سویی دیگر، دولت های سرمایه داری که صاحب مجهزترین ارتش و سلاحهای دنیاست در عمل هیچ کمکی به جنگجویان شهر کوبانی نمی کنند. گویا آنها هم دلخوشی از تجربه موفق چپ در مناطق کرد نشین سوریه ندارند وبدشان نمی آید که داعش کار آنها را بسازد. متاسفانه مانند همیشه آن چیزی که در سیاست ورزیهای عمال سرمایه در جهان لحاظ نمیشود جان آدمی و انسانیت است. آنچه امروز در کوبانی می گذرد مرگ انسانیت است که توسط عمال سرمایه انجام می شود. امروز قبل از اینکه از دست داعش عصبانی باشیم باید از سیاست بازیهای سرمایه منزجر بود.کە در هرجا که منافعش ایجاب میکند چشم بر هر جنایتی می بند. در بوسنی هرزگوین ودر مقابل چشمان غرب، هزاران انسان به مسلخ برده شدند. در رواندا ودیگر جاها واین بار نوبت کوبا ی ست. امروز بر تمامی انسانهای شریف وحق طلب رواست تا این اقدامات ضد انسانی را محکوم نمایند وتلاش کنند تا کوبانی مانند سربرنیتسا نگردد.

با آرزوی پیروزی وموفقیت جنگجویان دلیر کوبانی علیه متحجرین داعشی

زنده باد انسانیت

رضارخشان

مهرماه/1393

 

افزودن نظر جدید