اطلاعیه برگزاری سومین کنفرانس حضوری پروژه وحدت چپ

دستور کار کنفرانس:

بخش اول: گزارش ها

١. گزارش مسئول تدارک اجرائی کنفرانس

٢. گزارش مسئول گروه تدارک و سازماندهی پروژه وحدت از روند پيشرفت پروژه وحدت چپ در فاصله بين دو کنفرانس حضوری

 

بخش دوم: مبانی برنامه ای

1.گزارش مسئول دوره ای گروه کار نظری ـ برنامه ای از مباحث مطروحه در عرصه برنامه، دريافت منشورها در زمان تعيين شده و توضيحات ضرور پيرامون منشورها و چگونگی برخورد گروه کار با منشورها 

٢.گفتگو پیرامون مبانی برنامه ای، برنامه ما برای تحول جامعه ایران و گره گاه های منشورهای ارائه شده به کنفرانس.

بخش سوم- اظهار نظر شرکت کنندگان در کنفرانس پيرامون:

١. چگونگی تداوم روند پروژه وحدت

٢. چگونگی تدوین منشور و یا منشورهای موسسان برای ارائه به کنگره وحدت

 

کنفرانس کار خود را در روز شنبه ساعت نه صبح هشتم نوامبر آغاز و تا هیجده و سی دقیقه ادامه می دهد و روز یکشنبه نهم نوامبر از نه صبح تا ساعت هفده ادامه خواهد داشت.

علاقمندان به مباحث برنامه ای پروژه وحدت چپ می توانند در اتاق پالتاکی مباحث را تعقیب نمایند.

آدرس اتاق پالتاکی:

 Paltalk Rooms - Chat Rooms-

  Asia and Pacific – vahdatechap

گروه کار تدارک و سازماندهی پروژه وحدت چپ

٢٧ اکتبر ٢٠١٤

 

 

افزودن نظر جدید