از برنامۀ چپ، از راهی که باید

گزارشهای تصویری از سومین کنفرانس حضوری پروژه «برای شکل دهی تشکل بزرگ چپ»
منبع: 
سایت "وحدت چپ"

افزودن نظر جدید