محمود راسخ افشار درگذشت

راه و خاطره اش زنده و ماندنی است

 

با اندوه فراوان به اطلاع می رسانیم که رفیق و همرزم عزیز و گرامی ما، محمود راسخ افشار مبارز دیرین آزادی و استقلال ایران و رزمنده خستگی ناپذیر سوسیالیسم در شامگاه ٣ فوریه ٢٠١٥ در بیمارستان B.G. Klinik شهر  Ludwigshafen )آلمان( به خاموشی گرائید.

رفیق محمود راسخ عضو پیشین شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران و از بنیانگذاران این شورا فعالیت سیاسی خود را از سال های ١٩٦٠ با عضویت در جبهه ملی خارج از کشور و کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی آغاز نمود.  چند دوره عضوهیئت اجرائیه جبهه ملی ایران در خارج از کشور و دو دوره دبیر کنفدراسیون جهانی بود.  بیش از یک دهه قبل از انقلاب به فعالیت های سوسیالیستی پرداخت و همراه با جمعی از یاران خود دست به انتشار "نشریه کارگر، ناشر افکار کمونیست های ایران" زد که انتشار آن تا مهرماه ١٣٥٧ ادامه داشت. پس از انقلاب در

آذرماه ١٣٥٨ همراه با جمعی از رفقای خود به انتشار هفته نامه "جنبش کارگری ارگان سازمان - مبارزه برای ایجاد جنبش مستقل کارگری" همت گماشت.

مبارزات پر ارج نظری و عملی رفیق محمود راسخ علیه استبداد سلطنتی و ارتجاع دینی و کلیت نظام جمهوری اسلامی ایران و بیش از نیم قرن تلاش پیگیر در راه آزادی و استقلال ایران و سوسیالیسم، در جنبش آزادیخواهانه ایران و در میان پیکارگران جنبش چپ فراموش نشدنی است و همواره به یاد خواهد ماند.

شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران این ضایعه بزرگ را به خانواده راسخ افشار، بویژه به برادر گرامی ایشان دکتر علی راسخ افشار، به دوستان و یاران او و به همۀ مبارزان آزادی و استقلال ایران و رزمندگان سوسیالیسم تسلیت می گوید.

شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران

٤ فوریه ٢٠١٥

مراسم یادمان محمود روز شنبه ٢١ فوریه ٢٠١٥ ساعت ۱۷ در خانه جوانان شهر فرانکفورت

برگزار می شود.

آدرس:

Haus der Jugend Deutschherrnufer 12 60594 Frankfurt am Main

بخش: 

افزودن نظر جدید