کنگره چهاردهم سازمان با موفقیت برگزار شد!

 

اطلاعیه برگزاری کنگره چهاردهم سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)

دوستداران آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی!

همانگونه که طی چند هفته گذشته از طریق دو اطلاعیه هیئت تدارک کنگره سازمان در جریان فعالیت ما برای برگزاری کنگره چهاردهم و انتشار پیش نویس اسناد آن قرار گرفته بودید، اینک با خرسندی به آگاهی همه شما علاقمندان می رسانیم که این همایش نوبتی سر موعد تشکیل شد و توانست دستور کار خود را با موفقیت پیش ببرد. 

کنگره در سه روز فعالیت خود از٢٠ تا ٢٢ فروردین ماه ١٣٩٤ (٩ تا ١١ آوریل ٢٠١٥) موفق شد با شرکت فعال اکثریت نمایندگان کنگره و نیز برخورداری از حضور و مشارکت مهمانانش، به کلیه مواردی که در برنامه کار خود گنجانده بود رسیدگی کرده و در هر مورد تصمیمات لازم را اتخاذ نماید. صراحت بیشتر و سازندگی فزونتر، دو مشخصه این بالاترین همایش سازمان در این دور بودند. دو موضوع ١) بررسی عمده روندهای سیاسی کشور و منطقه پرتنش ما طی دو سال گذشته، و ٢) رسیدگی به نتایج تاکنونی فعالیت سازمان در زمینه پروژه "تشکل بزرگ چپ" و آینده آن، اولویت های اصلی این کنگره تدارک دیده شده بودند که همایش با رعایت همین دو اولویت توانست کار خود را سامان بدهد. کنگره در زمینه اول با تصویب سند سیاسی ناظر بر تبیین وضعیت عمومی کشور، ارایه چشم اندازها و نیز مواضع و سیاست‌های سازمان در قبال موضوعات محوری و صدور قطعنامه کارگری در باره موقعیت کنونی مبارزات کارگران و زحمتکشان از یکسو و نیز تدبیرجویی پیرامون تداوم کار سازمان روی روندهای حساس مربوط به اوضاع منطقه از طریق شورای مرکزی منتخب خود از سوی دیگر، سیاست گذاری‌های لازم را بعمل آورد. همایش در باره روند وحدت چپ نیز، با صدور قرار جامعی راه طی شده تاکنونی را تایید نمود و اعلام کرد که سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، با وفاداری به توافقات حاصلۀ تاکنونی و توافقاتی که تا برگزاری کنگره حاصل خواهند شد، در کنگرۀ مشترک شرکت خواهد جست. کنگره اعضای سازمان را به شرکت گسترده در کنگره مشترک و مشارکت در تصمیم گیری های آن فرا خواند. کنگره بر چند مورد برنامه‌ایی، اساسنامه‌ایی و نیز موضوعاتی مربوط به فعالیت جاری سازمان، درنگ‌هایی داشت و موفق شد که در هر باره تصمیمات و یا تدابیر مقتضی را اتخاذ نماید.

کنگره چهاردهم سازمان طی روزهای کار خود با شنیدن مفاد پیام‌های احزاب ایرانی و غیر ایرانی در صحن کنگره و نیز آگاهی یافتن از خبر دریافت شادباش‌های تشکل‌های سیاسی متحد و همسوی سازمان تجدید قوا می کرد که این پیام‌های نیرو بخش، در نشریه کار اینترنتی سازمان منتشر می شوند. چهاردهمین همایش نوبتی سازمان، برگزار کننده یک سمینار مفید پیرامون اوضاع منطقه و مسایل مربوط به آنها نیز بود که در آن، سخنرانان پیرامون مهم ترین جهات و جوانب این روندها درنگ‌های قابل تاکیدی داشتند.

کنگره چهاردهم سازمان در پایان گردش کار خود، با تقدیر از زحمات دوساله اعضای ارگان‌های مدیریتی دوره پیشین، اعضای ارگان‌های مرکزی دوره آینده سازمان را انتخاب کرد و از آنها خواست که برای تحقق مصوبات کنگره بکوشند.

به آگاهی شما علاقمندان فعالیت سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) می رسانیم که گزارش جامع این همایش به شمول گردش کار سه روزه، دستاوردها، تصمیمات و اسناد مصوب آن به زودی در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.

هیئت رئیسه کنگره چهاردهم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) 

٢٥ فروردین ماه ١٣٩٤ (١٤ آوريل ٢٠١٥)

افزودن نظر جدید