پیام کنشگران چپ به چهاردهمین کنگره سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

رفقای عزیز

برگزاری چهاردهمین کنگره سازمان تان را بشما تبریک می گوئیم و برایتان در مبارزه با رژیم جمهوری اسلامی که مانع اصلی استقرار دموکراسی و پیشرفت و بهروزی جامعه ما محسوب می گردد، آرزوی موفقیت داریم.

رفقای عزیز

ما به عنوان کنشگران چپ در راستای نزدیکی هر چه بیشتر نیروهای چپ ایران از فراخوان وحدت چپ که حدود دو سال پیش توسط سازمان شما، سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران و شورای موقت  سوسیالیست های چپ ایران انتشار یافت، استقبال کردیم  و در روند پروژه وحدت چپ و اجرای نقشه راه برای تحقق آن تلاش کردیم. همه ما به اهمیت موفقیت این پروژه جهت پایان دادن به پراکندگی موجود در جنبش چپ ایران آگاه هستیم. اکنون در شرایطی به پایان جدول زمانی این پروژه نزدیک می شویم که علیرغم دستاوردهای غیرقابل انکار، تلاش های این مجموعه  برای وحدت با موانع مختلفی روبرو شده است  که در راس انها اختلافات سیاسی و برنامه ای  قرار دارند. مصوبات کنگره شما بی شک تاثیرات مهمی در چگونگی فایق آمدن فعالان این پروژه بر موانع پیش رو خواهد داشت و ما امیدواریم نتایج این کنگره نقش مثبتی در تسریع پروژه وحدت چپ ایفا نماید.

دست شما را بگرمی می فشاریم و برایتان موفقیت آرزو میکنیم                               

کنشگران چپ

9 آوریل 

افزودن نظر جدید