پیام شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران به کنگره چهاردهم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

 

به نشست سراسری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

دوستان و همرزمانِ گرامی

درودها و شادباش های جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران را بپذیرید.

کنگره شما در شرایطی برگزار می شود که برایِ جنبش دموکراسی خواهیِ ایران  تلاشِ هدفمند در راستای  پایان بخشیدن بر پراکندگی در میانِ اپوزیسیونِ مردمی و ایجاد یک اتحاد متشکل و پایدار در مقابلِ جمهوری اسلامی، بیش از پیش در دستور روز قرار دارد. شکل گیریِ فعالیت های مشترک و یکپارچه در بینِ فعالان و جریاناتِ مدافعِ جمهوریت، دموکراسی و جدایی دین و دولت، یقینا به گسترش مبارزات مردم در جهت برچیدن این نظام سراپا فاسد و ضد انسانی یاری میرساند.

تحقق دموکراسی و آزادی، تقریبا آرزوی همه ایرانیان است. اما پس از  ۳۶ سال سلطهِ ستمگرانهِ حکومت مذهبی، فجایع و معضلاتِ بیشمار اجتماعی در جامعه پدیدار گشته است. کارگران و زحمتکشان در زیرِ لوای نظام پلیسی و بدونِ برخورداری از اولیه ترین آزادی های دمکراتیک استثمار میگردند. زنان همواره تحتِ ستم های چند گانه قرار دارند و ملیتهای ایران نیز همانندِ تمامی توده های مردم از مشارکت در تعیین سرنوشت عمومی ـ اجتماعی محروم میباشند. دگراندیشان و منتقدانِ سیاسی ـ عقیدتی همواره سرکوب میشوند و در عوض حاکمانِ اصلی قدرت به چپاول و غارت ثروتهای جامعه ادامه میدهند.

دوستان فدایی!

واقعیت این است که هنوز در بینِ بخشی از کنشگران سیاسی ناروشنیها و کجرویهایی وجود دارد و از جمله اتخاذِ نگرشِ متوهم در بینِ برخی به دولت روحانی و جریاناتِ "اعتدال گرا" که می تواند برای اتحاد اپوزیسیونِ برانداز مشکل آفرین میباشد. اما خوشبختانه در میانِ جریاناتِ مردمی و از جمله در سازمان شما همیشه پتانسیل  برای بررسی انتقادی به گذشته وجود داشته است. در کنگرهِ حاضر، نیز امید است که برای مقابله با کلیتِ جمهوری اسلامی یک استراتژی سیاسی قاطع و اصولی اتخاذ گردیده، سازمان شما قادر باشد که در راستای انسجام یافتگی و تقویتِ مبارزاتیِ اپوزیسیون برای سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دموکراسی و لائیسیته نقش موثری ایفا کند.

آری، این است آرزو و خواسته همگان در جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران از کنگره و سازمان و یکایک شما و همه سازمان ها، احزاب و نهادهای دموکراتیک کشور.

بار دیگر امیدواریم که کنگره شما در جهت غلبه بر پراکندگی ها و گسترش همکاری ها و نزدیکی های سیاسی در میانِ اپوزیسیونِ مردمی در راستای مبارزه برای برچیدن کلیت نظام جمهوری اسلامی، گام های اساسی بردارد.

شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران

۷ فروردین ۱۳۹۴ / ۲۷مارس ۲۰۱۵

افزودن نظر جدید