پیام حزب دمکراتیک مردم ایران به چهاردهمين کنگره سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

رفقای گرامی

کنگره شما در شرایطی برپا می شود که نشانه های امید بخشی در پهنه ی سیاست خارجی کشورمان نمايان می شود. توافق اولیه در لوزان میان قدرت‌های بزرگ و نمایندگان جمهوری اسلامی ایران  بی تردید گام مهم و مثبتی است در راستای تامين صلح و آرامش در منطقه خاورميانه و نزديک و تنش زدايی در مناسبات بين المللی و روابط ايران با ايالات متحده آمريکا و دولت های بزرگ غرب. قطعی شدن اين سازش، شکستن تحريم های بين المللی و بهبود روابط سياسی و همکاری های اقتصادی ايران با ديگر کشورها می تواند زندگی اقتصادی ـ اجتماعی ايران را با چشم اندازهای تازه ای روبرو سازد.

بر هيچ کس پوشيده نيست که راه رسيدن به سازش قطعی بر سر "توافق هسته"، راهی است دشوار، ناهموار و پر دست انداز. مخالفان "سازش هسته" در سطح ملی و بين اللملی بسيار نيرومندند. آنها برای کارشکنی در اين راه از امکانات سياسی، اقتصادی و نظامی بسيار زيادی برخوردارند. برخاسته از اين واقعيت، نيروهای ميهن دوست، آزاديخواه و صلح طلب ايران در برابر وظيفه خطيری قرار می گيرند: تلاش همه جانبه برای به ناکامی کشاندن اقدامات کارشکنانه و سنگ اندازی های مخالفان اين سازش خواه در سطح ملی و خواه در سطح بين المللی. در ايران بايد به بهره گيری از زمينه ها و ظرفيت های موجود برای فراهم آوردن پايگاه مردمی برای سياست سازش هسته ای، از جمله به تقويت گرايش واقع گرايی در عرصه ی سياست خارجی جمهوری اسلامی ياری رساند و کوشيد راه را برای بهسازی در ديگر پهنه های زندگی جامعه هموار ساخت.

رفقای گرامی!

در حال حاضر چپ آزادی خواه ایران می باید نیروی خود را متمرکز سازد تا برای مسایل روز جامعه ی ایران پاسخ های شایسته و عملی بیابد. در این راه نيروهای چپ بايد به ساماندهی چارچوب نظری اش بپردازد، سيمايش را دقيق تر ترسيم نمايد، فعالانه در زندگی سياسی کشور شرکت جويد و چارچوب اتحادهايش را گسترده تر سازد.

به باور ما همه ی گرايش های فکری ـ سياسی و روشنفکران طيف چپ آزاديخواه و عدالت جو می توانند برای پی ريزی يك تشکل گسترده و باز، مبتنی بر کارپايه ی رفرميستی، گرد محور آزادی و عدالت اجتماعی، متحد شوند. در اين راه، حزب دموکراتيک مردم ايران دست دوستی وهمکاری به سوی همه علاقه مندان چنين پروژه ای دراز می کند. بياييد برای گشايش فضای سياسی و بهسازی زندگی اقتصادی کشوربر سر يک برنامه ريزی سنجیده و اساسی ـ در راه ریشه کن کردن فقر و بی سوادی و در راستای بهبود زندگی محرومان، تامین کار برای همه، بهداشت برای همه، مسکن برای همه و رهاندن کشور از عقب ماندگی و رشد نابهنجار کنونی ـ ، به هم انديشی و راه يابی بپردازيم.

حزب دمکراتیک مردم ایران برگزاری موفقیت آمیز  گردهمایی شما را آرزو می کند.

حزب دموكراتيك مردم ايران

چهارشنبه ۱۹ فروردين ۱۳۹۴ – 8 آپریل 2015

افزودن نظر جدید