پيام حزب دمکرات کردستان

دوستان گرامی، سازمان فداييان خلق ايران ـ اکثريت!

از طرف کميته مرکزی حزب دمکرات کردستان به مناسبت چهاردهمين کنگره سازمان فداييان خلق ايران ـ اکثريت صميمانه ترين درودهای ما را پذيرا باشيد. بدينوسيله کميته مرکزی حزب تشکيل کنگره چهاردهم را به رهبری، کادرها و اعضای سازمان تبريک می گويد. اميدواريم که کنگره به لحاظ مشی سياسی و اتخاذ سياستهای واقعبينانه در قبال مشکلات کشور از جمله رفع ستمهای مضاعف از مليتها و ساير اقشار ديگر اجتماعی راهگشا باشد و فصل تازه ايی در روابط سازمان شما و احزاب کوردی و از جمله حزب دمکرات کردستان ايجاد نمايد.

دوستان !

کنگره سازمان شما در يکی از حساسترين و بحرانيترين شرايط ايران، منطقه و جهان برگزار می شود. از يک طرف تحريمهای اقتصادی که عرصه را هم بر رژيم و هم بر مردم ايران تنگ نموده بود، بدنبال عقب نشينی رژيم جمهوری اسلامی در خصوص پرونده اتمی، شکسته می شود و از طرف ديگر انزوای بين المللی عليه اين رژيم پايان می يابد. اگرچه پيامد اين تغيير و تحولات اثرش بر اقتصاد کشور مثبت خواهد بود، اما در عرصه گشايش سياسی و نحوه برخورد رژيم با مطالبات مردم و گروه های اجتماعی ازجمله مليتهای ايران، چشم انداز نه تنها روشن نيست بلکه بسی تاريک است.

حزب دمکرات کردستان بر اين باور است که ناچار ساختن جمهوری اسلامی به قبول " شفافيت" و نظارت بين المللی در مورد مقاصد و فعاليتهای اتمی و تغيير مسير برنامه هسته ايی اين رژيم بسوی مقاصد صلح جويانه، در همانحال که از فشارهای گوناگون جهانی و خطر حمله خارجی به ايران می کاهد، مانع به هدر رفتن بخش عظيمی از سرمايه ی کشور می گردد. از اين لحاظ تفاهم ايران و پنج بعلاوه يک بر سر پرونده اتمی در لوزان را با مصالح و خواست مردم ايران و کاهش تنشها و نابسامانيهای منطقه ای و جهانی هم راستا می دانيم.

توافق با جامعه جهانی بر سر پرونده هسته ايی و لغو مجازاتها و تحريمهای جهانی مربوط به اين پرونده، اگر از سويی می تواند بر اقتصاد ايران و زندگی مردم ايران تأثيرات مثبت بگذارد، ولی از سوی ديگر کاهش فشارهای بين المللی بر روی رژيم، احتمالأ به رژيم اين فرصت را خواهد داد که به سرکوب در داخل و دخالت در امور کشورهای منطقه و حمايت از تروريسم بيشتر روی آورد. لذا ما اميدورايم که با حل و فصل صلح آميز مشکل اتمی، مجال برای برجسته شدن دمکراسی و رعايت حقوق بشر و حقوق مليتها و آزاديها در ايران فراهم آيد و اراده بين المللی همانگونه که در عرصه اتمی اين رژيم را ناچار ساخت که سياستها و مواضع خود را مورد بازنگری قرار دهد، در زمينه رعايت حقوق بشر وگشايش سياسی به روند دمکراسی در ايران کمک کند و جمهوری اسلامی را وادار به تغيير سياست و رفتار نمايد.

مبارزه مردم کردستان ايران و فعاليت حزب دمکرات کردستان در راه تامين حقوق ملی و استقرار دمکراسی در ايران، بسيار پيشتر از سربرآوردن اختلافات هسته ايی ايران و غرب و حتی بسيار پيشتر از برسرکار آمدن رژيم جريان داشته است. ما معتقديم که تحقق اهداف مبارزه مردم ما در گرو تداوم اين مبارزه است و نه نحوه تحولاتی که در مناسبات اين رژيم با کشورهای جهانی ايجاد می گردد. از اين منظر و در راستای تداوم و پيشبرد هرچه فزونتر مبارزه آزاديخواهانه، فرصت را غنيمت ميشماريم تايک بار ديگر بر همکاری و اتحاد نيروهای سياسی در سطح کردستان و ايران تاکيد نماييم.

بار ديگر تشکيل کنگره چهاردهم را به شما دوستان تبريک می گوييم.

حزب دمکرات کردستان

2015.04.09  

افزودن نظر جدید