پیام به کنگره چهاردهم سازمان فدائیان خلق ایران ( اکثریت)

رفقا و دوستان گرامی

شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران درودهای صمیمانه  خود را بمناسبت برگزاری چهاردهمین کنگره شما ابراز می دارد و برایتان در تصمیم گیری ها و پاسخ  به وظایف  پیشاروی آرزوی موفقیت دارد.

کنگره شما درشرایطی برگزارمیشود که جمهوری اسلامی در زیرفشارهای اقتصادی غیر قابل  تحمل، پیامد تحریم ها و گسترش نارضائی در مردم  و در زیر فشار خارجی و انزوای  جهانی، برای رهائی از نتایج ویرانگر سیاست ماجراجویانۀ هسته ای  و خروج  از بن بست خود ساختۀ چند ین ساله، همانند تجربه های گروگانگیری و جنگ هشت ساله، پس از برباد دادن صدها میلیارد دلار ثروت کشور، دست های خود را  برای سازش و تسلیم بالا برده است و آن را فریبکارانه  پیروزی تبلیغ می کند.

 در منطقه خاورمیانه نیز جنگ و تنش که تجاوز نظامی آمریکا و لشکرکشی به عراق بدنبال آورد  درهمه جا گسترده است  و هر روز با ایجاد کانون های بزرگ و کوچک جنگ و ترور و خشونت تازه ای روبر هستیم. شکل گیری گروه های  تروریستی قدرتمندی چون  داعش  که مولود  و پیامد حمایت های  خارجی از امریکا واسرائیل  تا عربستان و قطر و ترکیه است، این منطقه  را دستخوش  بنیاد گرائی های واپس گرانه و کینه توزانه مذهبی، جنگ های مذهبی با مخاطراتی بزرگ روبرو ساخته است. افزون بر جمهوری اسلامی سایرقدرتهای منطقه از اسرائیل تا عربستان سعودی و ترکیه، با تحریکات، کمک های مالی، دخالت های پنهان و آشکار و تجاوز نظامی آتش جنگی بی پایان را برمردم منطقه  تحمیل کرده اند. جنگی که مردم خاورمیانه و صلح و آرامش منطقه قربانی آنند و در آن زورگویان و اسلحه بدستان سخن آخر را می گویند.

 بی تردید در کشور ما وجود یک جمهوری دمکراتیک غیردینی و خواهان صلح و همزیستی با همسایگان، می توانست با توجه به موقعیت ایران در منطقه ، در جلوگیری  از چنین  روندی و یا متوقف ساختن  آن نقشی مؤثر داشته باشد.  بعبارت دیگر پایان  دادن  به جمهوری اسلامی  نه تنها  رهائی مردم  ما از استبداد دینی است ، بلکه در عین حال عامل گشودن  روزنه  صلح و آرامش در منطقه است.

 اندیشیدن به این واقعیت باید ما را به تلاشی مضاعف برای گذار از جمهوری اسلامی و ایجاد ابزارهای ضروری و مؤثر برای چنین گذاری برانگیزد. حداقل  سهم ما در این  زمینه،  شکل دادن به تشکلی است که بتواند بخشی از نیروهای چپ را برای مبارزه  در این راستا،  مبارزه  برای پایان دادن  به این نظام  و بخاطر دمکراسی ، عدالت اجتماعی  و بهروزی زحمتکشان متحد سازد.

ما بیش از6 سال است که برای به سرانجام رساندن چنین پروژه ای در تلاشیم. شورای موقت  سوسیالیست های چپ ایران با هدف ایجاد چنین تشکلی در تلاش های  مشترک شرکت کرد.  امید ما این بوده وهست که تشکل چپ دمکرات سوسیالیستی مورد نظر بتواند یک اهرم مؤثر مبارزه علیه کلیت جمهوری اسلامی باشد و بدون ابهام و توهم پراکنی، بدون ایحاد امیدهای کاذب  به بخشی از حاکمان، به اصلاح طلبان در حاکمیت و یارانده شده از حاکمیت نقش  خود را در گذار از جمهوری  اسلامی، استقرار دمکراسی  و جمهوری دمکراتیک مبتنی برجدائی دین و دولت ایفا نماید. ما با چنین انگیزه و امیدی تلاش برای شکل دهی تشکل بزرگ چپ را آغاز کردیم. گفتگوها پیرامون  تنظیم "فراخوان " و توافق 3 سازمان بر روی خطوط مشترک سه گانه که در فراخوان بازتاب یافت، ما را بیش از پیش به تحقق  چنین پروژه ای امیدوار ساخت.

 پس ازآن نیز بطور فعال در مباحث مربوط به تبین پایه های نظری، برنامه ای و ساختاری این تشکل  و تدوین اسناد آن مشارکت کردیم. حاصل این تلاش ها اما نه تبین پایه های نظری، برنامه ای و ساختاری و دست یابی به یک منشور و یک اساسنامه که قاعد تاً مبنای کارهر تشکلی است، بلکه ارائه چهار منشور و دو اساسنامه است. این امر طبعاً نشان وجود مشکلات و دشواری در رسیدن به هدف مورد نظر است.

شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران با توجه به اهمیت موضوع و احساس مسئولیت در قبال آن، همچنان برای دستیابی به وحدت چپ و ایجاد تشکلی با مبانی اشاره شده، به تلاش خود ادامه می دهد. با این امید که بتوانیم در ماه های آینده مبانی نظری، برنامه ای و ساختاری چنین تشکلی را  تدوین کنیم.

امیدواریم کنگره  شما به نوبه خود  بتواند در این راستا و در یاری به تحقق این امر مهم، گام های مؤثر  لازم را بردارد.

یک باردیگر برای کنگره موفقیت هرچه بیشتر بویژه  در زمینۀ  اتخاذ  تدابیر و تصمیم  های ضروری  در این رابطه  آرزو داریم.

کمیته هماهنگی  شورای موقت  سوسیالیست های  چپ ایران

8 آوریل 2015

افزودن نظر جدید