پيام کميته مرکزی سازمان اتحاد فداييان خلق ايران به کنگره سازمان فداييان خلق ايران ـ اکثريت

رفقای گرامی!

کميته مرکزی سازمان فداييان خلق ايران برگزاری چهاردهمين کنگره سازمان فداييان خلق ايران ـ اکثريت را به شرکت کنندگان در اين کنگره تبريک می گويد، و درودهای صميمانه خود را به مناسبت برگزاری کنگره شما ابراز می دارد.

حکومت جمهوری اسلامی همچنان با تشديد سرکوب و خفقان و با بستن همه منافذ تنفس جامعه، تشديد بحران اقتصادی و اجتماعی، کشور را به مرحله خطرناکی سوق داده است. درنتيجه بيش از سی و پنج سال حاکميت جمهوری اسلامی شکاف طبقاتی عميق تر و نابسامانی های اجتماعی گسترده تر شده است. فقر، اعتياد، و بيکاری تا اعماق جامعه گسترش يافته است و زندگی اکثريتی عظيم را در معرض خطر قرار داده است. اکنون ديگر کاملأ آشکار و عيان است که بخش مهم و بيشتری از مردم ايران زير خط فقر زندگی می کنند. دستمزدها و حقوق ماهيانه کارگران و کارمندان از جمله معلمان، دانشگاهيان و کارکنان دولت ديگر کفاف زندگی روزمره خود و خانواده شان را نمی دهد.

نيرويی که می تواند با شعار نان و آزادی جامعه را در جهت يک تغيير واقعی رهنمون شود نيروی جپ دمکرات و سوسياليست و آزادی خواه ايران است. شکل دادن به يک چپ متحد و مؤثر در سياست ايران، جدا از تلاش برای گشودن چشم انداز رسيدن به استقرار دمکراسی، عدالت اجتماعی و سوسياليسم، نياز روز جنبش های اجتماعی کارگران، زنان و جوانان و مليت های ايران، مدافعان محيط زيست و فعالان حقوق بشر، در يک کلام جامعه مدنی ايران نيز هست.

اهميت يک چپ متحد تنها در بازتاب خواست و اراده نيروی اجتماعی چپ و جنبش های مدنی مطالبه محور نيست. يک چپ متحد می تواند توازن جديدی را در سپهر اتحادها و ائتلاف ها در ميان نيروهای جمهوری خواه دمکرات ايران دامن زده، ثقل جديدی را ايجاد نمايد و هدف ايجاد يک جامعه آزاد را با شعار جدايی دين از حکومت، جمهوری دمکراتيک، رفع هرگونه تبعيض بر اساس جنسيت، مذهب، عقيده، مليت و مبتنی بر حقوق بشر به خواست اکثريت مردم تبديل کند و بديل واقعی برای شرايط امروز ارائه دهد. اهميت و ضرورت شکل دادن به يک ائتلاف از نيروهايی که به جدايی دين از حکومت در يک جمهوری متکی به آرای مردم باور دارند، بيش از هر زمانی به چشم می خورد. ميل به رهايی از شر استبداد حاکم و نياز به استقرار دمکراسی در ايران ممکن است به کمرنگ کردن توجه به جمهوری و يا بی توجهی به جدايی دين از حکومت بيانجامد، که در هر دو حالت نيروی چپ بيشترين آسيب را متحمل خواهد شد و بايد با چنين گرايشاتی که روند استقرار دمکراسی در ايران را منحرف می کنند، خط ومرز روشن داشت.

رفقای گرامی

اکنون پس از دوسال بحث و گفتگو پيرامون مسائل نظری، برنامه ای، سياسی و ساختاری، زمان آن رسيده است که مبانی وحدت را روشن کنيم. ما در مرحله تصميم گيری قرار داريم. حاصل کار جمعی اکنون پيش روی ماست و بايد با مسئوليت تمام نسبت به اين راه طی شده و آينده اين پروژه برخورد کنيم.

ما اميدورايم که کنگره چهاردهم شما بتواند با روشن ساختن مبانی نظری، برنامه ای و سياسی مورد پذيرش شما، پاسخی روشن به نياز اين مرحله از پروژه ای که سال هاست مشترکأ در راه آن تلاش می کنيم، بدهد و گام بلندی در راه شکل گيری "تشکل بزرگ چپ"  بردارد.

برای کنگره چهاردهم شما آرزوی موفقيت می کنيم.

 

کميته مرکزی سازمان اتحاد فداييان خلق ايران

20 فروردين 1394 ـ 9 آوريل 2015

 

افزودن نظر جدید